Nagyon örülünk a vállalatunk iránti érdeklődésének. Az adatvédelem különösen fontos prioritás a WorldPluginsGPL vezetősége számára. A WorldPluginsGPL internetes oldalainak használata személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges, azonban ha egy érintett a weboldalunkon keresztül speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni, személyes adatok feldolgozása lehet szükséges. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs jogalapja az ilyen feldolgozásnak, akkor általában az érintett személy hozzájárulását kérjük.
A személyes adatok, például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma feldolgozása minden esetben meg kell, hogy feleljen az általános adatvédelmi rendeleteknek (GDPR) és a WorldPluginsGPL-re vonatkozó országspecifikus adatvédelmi szabályoknak. Jelen adatvédelmi nyilatkozattal vállalatunk tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozaton keresztül tájékoztatást kapnak a jogaikról.
Adatkezelőként a WorldPluginsGPL számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét. Az interneten keresztüli adatátvitel azonban elvileg biztonsági résekkel járhat, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintett személynek lehetősége van arra, hogy személyes adatait más módon, például e-mailben továbbítsa nekünk.
1. Fogalommeghatározások
A WorldPluginsGPL adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet elfogadásakor használt fogalmakon alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek érdekében először is szeretnénk elmagyarázni a használt terminológiát.
Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban különösen a következő kifejezéseket használjuk:
a) Személyes adatok
Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozik. Az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.
b) Érintett
Az érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli.
c) Adatkezelés
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy személyes adatkészleteken végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, függetlenül attól, hogy automatizált vagy nem automatizált eljárások alkalmazásával történik-e, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján történő közlés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
d) Az adatkezelés korlátozása
Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy a jövőbeni feldolgozásukat korlátozzák.
e) Profilalkotás
A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely a személyes adatok felhasználásából áll egy természetes személy személyiségének bizonyos aspektusainak értékelésére, különösen az adott személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival, érdeklődésével, megbízhatóságával, viselkedésével, tartózkodási helyével vagy mozgásával kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére.
f) Álnévtelenítés
Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül már nem tulajdoníthatók egy adott személynek, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és olyan technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok nem tulajdoníthatók azonosított vagy azonosítható természetes személynek.
g) Adatkezelő vagy adatkezelő
Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy a kijelölésének különös feltételeit az uniós vagy a tagállami jog írhatja elő.
h) Adatkezelő
Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
i) Címzett
A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, akivel a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félről van-e szó. Nem minősülnek azonban címzettnek azok a hatóságok, amelyek egy adott vizsgálat során az uniós vagy tagállami joggal összhangban személyes adatokat kaphatnak; az ilyen adatok ilyen hatóságok általi feldolgozásának meg kell felelnie az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
j) Harmadik felek
Harmadik félnek minősül az érintettől, az adatkezelőtől, az adatfeldolgozótól és azoktól a személyektől eltérő természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt jogosultak személyes adatok kezelésére.
k) Hozzájárulás
Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának bármely olyan önkéntes, konkrét, tájékozott és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett egyértelmű nyilatkozat vagy megerősítő cselekedet útján jelzi, hogy hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
2. Az adatkezelő neve és címe
Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és egyéb adatvédelmi rendelkezések alkalmazásában az adatkezelő :
WorldPluginsGPL
E-mail: [email protected]
Honlap: https://worldpluginsgpl.com
3. Sütik
A WorldPluginsGPL weboldalai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket a számítógépes rendszerben tárolnak a webböngésző segítségével.
Számos weboldal és webszerver használ sütiket. Sok cookie tartalmaz egy “cookie azonosítót”. A cookie ID a cookie egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelyet arra használnak, hogy a weboldalakat és szervereket hozzárendeljék ahhoz az adott webböngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolják. Ez lehetővé teszi a meglátogatott weboldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az adott böngészőt a más cookie-kat tartalmazó webböngészőktől származó adatok tárgyától. Egy adott webböngésző felismerhető és azonosítható a cookie egyedi azonosítója alapján.
A sütik használatával a WorldPluginsGPL olyan felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, amelyek a sütik beállítása nélkül nem lennének lehetségesek.
A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó számára. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy a fent említettek szerint felismerjük a weboldalunk felhasználóit. Ennek a felismerésnek a célja, hogy megkönnyítsük a felhasználók számára weboldalunk használatát. A cookie-kat használó weboldal felhasználójának például nem kell minden egyes alkalommal megadni a hozzáférési adatokat, amikor belép a weboldalra, mivel ezeket az adatokat a weboldal átveszi, a cookie tehát a felhasználó számítógépes rendszerében tárolódik. Egy másik példa a webáruházak bevásárlókosarának sütije. Az online áruház egy sütinek köszönhetően megjegyzi azokat a tételeket, amelyeket a vásárló a virtuális bevásárlókosárba helyezett.
Az érintett személy bármikor megakadályozhatja a cookie-k telepítését a weboldalunkon keresztül a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen elutasíthatja a cookie-k telepítését. Ezenkívül a már telepített cookie-k bármikor törölhetők a webböngésző vagy más szoftver segítségével. Ez minden jelenlegi internetes böngészőben lehetséges. Ha az érintett személy letiltja a sütik beállítását a használt internetböngészőben, lehetséges, hogy nem tudja teljes mértékben használni weboldalunk minden funkcióját.
4. Adatgyűjtés és általános információk
A WorldPluginsGPL weboldal egy sor általános adatot és információt gyűjt, amikor az érintett személy vagy egy automatizált rendszer meglátogatja az oldalt. Ezeket az adatokat és általános információkat a szerver naplófájljaiban tároljuk. Az összegyűjtött adatok közé tartozhat (1) a használt böngészők típusa és verziója, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a weboldal, amelyről a hozzáférési rendszer a weboldalunkra lép (“hivatkozási pontok”), (4) alweboldalak, (5) a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) egy Internet Protocol cím (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer szolgáltatója, és (8) bármely más hasonló adat és információ, amely a számítógépes rendszereink elleni támadás esetén felhasználható.
Ezen általános adatok és információk felhasználásával a WorldPluginsGPL nem von le következtetéseket az érintett személyre vonatkozóan. Ezek az információk inkább ahhoz szükségesek, hogy (1) megfelelően terjesszük weboldalunk tartalmát, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsuk számítógépes rendszereink és weboldalunk technológiájának hosszú távú életképességét, valamint (4) a bűnüldöző hatóságok számára a bűnüldözéshez szükséges információkat biztosítsuk kibertámadás esetén. Következésképpen a WorldPluginsGPL statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növelje vállalatunk adatainak védelmét és biztonságát, és biztosítsa az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A szervernaplófájlokban lévő névtelen adatokat az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.
5. Regisztráció a weboldalunkon
Az érintettnek lehetősége van regisztrálni az adatkezelő weboldalán a személyes adatai megadásával. Az adatkezelőnek továbbított személyes adatokat a regisztrációhoz használt beviteli maszk határozza meg. Az érintett által megadott személyes adatok gyűjtése és tárolása kizárólag az adatkezelő belső használatára és saját céljaira történik. Az adatkezelő kérheti a személyes adatok továbbítását egy vagy több adatfeldolgozónak (pl. csomagküldő szolgálat), akik szintén az adatkezelőnek tulajdonítható belső célra használják a személyes adatokat.
Az adatkezelő weboldalán történő regisztráció során az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott és az érintett által használt IP-cím – a regisztráció dátuma és időpontja – is tárolásra kerül. Ezen adatok tárolása azzal összefüggésben történik, hogy csak így lehet megakadályozni a szolgáltatásainkkal való visszaélést, és szükség esetén lehetővé tenni a jogsértések kivizsgálását. Amennyiben ezen adatok tárolása szükséges az adatkezelő biztonságának garantálásához. Ezeket az adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha az adatok átadására jogi kötelezettség áll fenn, vagy ha az átadás büntetőeljárás célját szolgálja.
Az érintett regisztrációja, személyes adatainak önkéntes megadásával, arra szolgál, hogy az adatkezelő olyan tartalmakat vagy szolgáltatásokat kínálhasson az érintettnek, amelyek a tárgy jellegéből adódóan csak regisztrált felhasználóknak ajánlhatók. A regisztrált felhasználók a regisztráció során megadott személyes adatokat bármikor szabadon megváltoztathatják, illetve az adatkezelő adatállományából teljes mértékben törölhetik.
Az adatkezelő minden érintettnek, aki ezt kéri, bármikor tájékoztatást ad a róla tárolt személyes adatokról. Az adatkezelő köteles továbbá a személyes adatokat az érintett kérésére vagy jelzésére helyesbíteni vagy törölni, amennyiben az ilyen adatok tárolására nincs jogszabályi kötelezettség. Az adatkezelő valamennyi alkalmazottja e tekintetben kapcsolattartóként az érintett rendelkezésére áll.
6. Hírlevelünkre való feliratkozás
A WorldPluginsGPL weboldalán a felhasználóknak lehetőségük van feliratkozni cégünk hírlevelére. Az erre a célra használt beviteli maszk határozza meg, hogy mely személyes adatok kerülnek továbbításra, és mikor rendelik meg a hírlevelet az adatkezelőtől.
A WorldPluginsGPL hírlevélben rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalat ajánlatairól. Az érintett személy csak akkor kaphatja meg a vállalat hírlevelét, ha (1) rendelkezik érvényes e-mail címmel és (2) feliratkozik a hírlevélre. Az érintett által a hírlevél küldésére első alkalommal regisztrált e-mail címre az érintett jogi okokból, a kettős opt-in eljárás keretében megerősítő e-mailt küld. Ez a megerősítő e-mail annak igazolására szolgál, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint érintett személy, jogosult a hírlevél fogadására.
A hírlevélre való feliratkozáskor rögzítjük az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott és az érintett személy által a feliratkozáskor használt számítógépes rendszer IP-címét, valamint a feliratkozás dátumát és időpontját is. Ezen adatok gyűjtése az érintett e-mail címével való (esetleges) későbbi visszaélés megértéséhez szükséges, és ezért az adatkezelő jogvédelmét szolgálja.
A hírlevélre való feliratkozással összefüggésben gyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk kiküldése céljából használjuk fel. Ezen túlmenően a hírlevélre feliratkozókat e-mailben is értesíthetjük, amennyiben ez a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy az adott feliratkozáshoz szükséges, mint például a hírlevél kínálatának változása vagy a technikai körülmények megváltozása esetén. A hírlevél-szolgáltatás által gyűjtött személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek. A hírlevélre való feliratkozást az érintett személy bármikor felmondhatja. A személyes adatok tárolására vonatkozó engedély, amelyet az érintett személy a hírlevél küldéséhez adott, bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó link minden hírlevélben megtalálható. A hírlevélről való leiratkozásra is bármikor lehetőség van közvetlenül az adatkezelő weboldalán, vagy az adatkezelővel más módon történő közléssel.
7. A hírlevél nyomon követése
A WorldPluginsGPL hírlevél úgynevezett nyomkövető pixeleket tartalmaz. A nyomkövető pixel egy, az ilyen e-mailekbe ágyazott miniatűr grafika, amelyet HTML formátumban küldenek, hogy lehetővé tegyék a naplófájlok mentését és elemzését. Ez lehetővé teszi az online marketingkampányok sikerének vagy sikertelenségének statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövető pixel alapján a WorldPluginsGPL láthatja, hogy az érintett személy megnyitott-e egy e-mailt, és ha igen, mikor, és az e-mailben található linkeket az érintett személyek melyiket hívták fel.
Ezeket a hírlevelekben található nyomkövető pixelekben gyűjtött személyes adatokat az adatkezelő tárolja és elemzi a hírlevél küldésének optimalizálása, valamint a jövőbeli hírlevelek tartalmának az érintett érdekeihez való jobb igazítása érdekében. Ezeket a személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik félnek. Az érintetteknek joguk van arra, hogy bármikor visszavonják a megfelelő külön hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet a kettős opt-in eljárás keretében adtak ki. A visszavonást követően a személyes adatokat az adatkezelő törli. A WorldPluginsGPL a hírlevél átvételének visszavonását automatikusan visszavonásnak tekinti.
8. Kapcsolatfelvétel lehetősége a weboldalon keresztül
A WorldPluginsGPL honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a cégünkkel való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely egy általános e-mail címet is tartalmaz. Ha egy érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Ezeket az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tárolják. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják harmadik félnek.
9. A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása
Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, illetve az európai vagy más jogalkotó által az adatkezelőre vonatkozó törvények vagy rendeletek által megengedett ideig.
Ha a megőrzés célja nem alkalmazható, vagy ha az európai vagy más illetékes jogalkotó által előírt megőrzési idő lejár, a személyes adatokat a jogi követelményeknek megfelelően szisztematikusan zárolják vagy törlik.
10. Az érintett jogai
a) Megerősítéshez való jog
Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó által biztosított módon megerősítést kapjon az adatkezelőtől arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat kezelik vagy nem kezelik. Ha az érintett élni kíván ezzel a megerősítési joggal, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.
b) Hozzáférési jog
Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, valamint ezen információk másolatát. Ezen túlmenően az európai irányelvek és rendeletek biztosítják az érintett számára a következő információkhoz való hozzáférést:
az adatkezelés céljai ;
az érintett személyes adatok kategóriái;
a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben lévő címzettek;
ha lehetséges, a személyes adatok megőrzésére tervezett időtartam, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időtartam meghatározásához használt kritériumok ;
a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását az adatkezelőtől kérni vagy tiltakozni lehet;
a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog megléte ;
amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől szerezték be, a forrásukra vonatkozó minden rendelkezésre álló információ ;
az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást is, az IHR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említettek szerint, és legalább ilyen esetekben hasznos információk az alkalmazott logikáról, valamint az ilyen adatkezelésnek az érintettre gyakorolt értelméről és következményeiről.
Ezen túlmenően az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek. Ha ez a helyzet, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adattovábbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról.
Ha az érintett élni kíván ezzel a hozzáférési joggal, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.
c) A helyesbítéshez való jog
Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított azon joghoz, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, az érintett jogosult arra, hogy a hiányos személyes adatokat kiegészíttesse, többek között kiegészítő nyilatkozat megadásával.
Ha az érintett élni kíván a helyesbítéshez való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.
d) Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
Az európai jogalkotó által biztosított minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől késedelem nélkül kérje a rá vonatkozó személyes adatok törlését, és az adatkezelő köteles a személyes adatokat késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll, mindaddig, amíg az adatkezelés nem szükséges :
A személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták.
Az érintett visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását a GDPS 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával vagy a GDPS 9. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban, és ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
Az érintett tiltakozik a feldolgozás ellen a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján, és ha a feldolgozásnak nincs kényszerítő erejű jogos indoka, vagy az érintett tiltakozik a feldolgozás ellen a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján.
A személyes adatok kezelése jogellenesen történt.
A személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell.
A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával összefüggésben gyűjtötték.
Ha a fent említett okok valamelyike fennáll, és az érintett a WorldPluginsGPL által tárolt személyes adatok törlését kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A WorldPluginsGPL alkalmazottja felelős azért, hogy a törlési kérelemnek haladéktalanul eleget tegyenek.
Ha az adatkezelő személyes adatokat hozott nyilvánosságra, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles az ilyen adatokat törölni, az adatkezelő megteszi az ésszerű lépéseket, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a többi személyes adatokért felelős adatkezelőt arról, hogy az érintett kérte az ilyen személyes adatokra mutató bármely kapcsolat, illetve az ilyen adatok bármely másolatának vagy többszörözésének törlését az említett adatkezelőktől, amennyiben az adatkezelés nem szükséges. A WorldPluginsGPL alkalmazottja egyedi esetekben megteszi a szükséges lépéseket.
e) A feldolgozás korlátozásához való jog
Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított azon joghoz, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll :
Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, és az adatkezelő számára lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
A feldolgozás jogellenes, és az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljára, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi követelés megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Az érintett a PDSG 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg nem ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha a fenti feltételek valamelyike teljesül, és az érintett kérni kívánja a WorldPluginsGPL által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A WorldPluginsGPL alkalmazottja megteszi a szükséges lépéseket a feldolgozás korlátozásához.
f) Az adathordozhatósághoz való jog
Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó által biztosított, rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő, akinek a személyes adatokat átadták, akadályozná, feltéve, hogy az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy az általános adatvédelmi rendelet 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, feltéve, hogy az adatkezelés nem közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges.
Továbbá, az érintettnek az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során joga van ahhoz, hogy személyes adatait közvetlenül az egyik adatkezelőtől egy másik adatkezelőhöz továbbítsák, amennyiben ez technikailag lehetséges és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet a WorldPluginsGPL bármely alkalmazottjával.
g) Tiltakozáshoz való jog
Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó által biztosított, a GDPS 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.
A WorldPluginsGPL tiltakozás esetén nem kezeli tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy a feldolgozást olyan jogos és kényszerítő okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek az érintett érdekeinek, jogainak és szabadságainak érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálják.
Ha a WorldPluginsGPL közvetlen üzletszerzés céljából személyes adatokat dolgoz fel, az érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok ilyen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen marketinggel kapcsolatos. Ha az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozás ellen, a WorldPluginsGPL a továbbiakban nem kezel személyes adatokat ilyen célokra.
Ezen túlmenően az érintettnek joga van ahhoz, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak a WorldPluginsGPL általi, tudományos vagy történelmi kutatás vagy statisztikai célú feldolgozása ellen, a GDPR 89. cikkének (1) bekezdésével összhangban, kivéve, ha a feldolgozás közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.
A tiltakozáshoz való jogának gyakorlása érdekében az érintett személy kapcsolatba léphet a WorldPluginsGPL bármely alkalmazottjával. Ezen túlmenően az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben és a 2002/58/EK irányelvtől eltérően, technikai specifikációkat alkalmazó automatizált eszközökkel is gyakorolhatja a tiltakozáshoz való jogát.
h) Automatizált egyedi döntéshozatal, beleértve a profilalkotást
Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó által biztosított joga van ahhoz, hogy ne legyen kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló olyan döntés tárgya, ideértve a profilalkotást is, amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentősen érinti, feltéve, hogy ez a döntés (1) nem szükséges a döntés meghozatalához vagy végrehajtásához, az érintett és az adatkezelő közötti szerződés, vagy (2) nem teszi lehetővé az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is előír, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a WorldPluginsGPL megfelelő intézkedéseket hajt végre az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, legalább az adatkezelő humánus beavatkozásához, véleménynyilvánításhoz és a döntés megtámadásához való jog.
Ha az érintett személy gyakorolni kívánja az automatizált egyedi döntéshozatalhoz kapcsolódó jogait, bármikor kapcsolatba léphet a WorldPluginsGPL bármely alkalmazottjával.
i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásához való jog
Az európai jogalkotó által biztosított minden érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.
Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásához való jogával, bármikor kapcsolatba léphet a WorldPluginsGPL alkalmazottjával.
11. A Facebook alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések
Ezen az oldalon az adatkezelő a Facebook vállalat elemeit integrálta. A Facebook egy közösségi hálózat.
A közösségi hálózat az interneten történő társas találkozók helye, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egymással kommunikáljanak és kölcsönhatásba lépjenek egy virtuális térben. A közösségi hálózat szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjének platformjaként, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy szakmai információkat adjon. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára, hogy privát profilokat hozzanak létre, fényképeket töltsenek fel, és baráti kéréseken keresztül hálózatokat hozzanak létre.
A Facebook üzemeltető cége a Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ha egy személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.
A jelen weboldal valamelyik, az adatkezelő által kezelt egyedi oldalának minden egyes meghívásakor, amelybe egy Facebook-összetevőt (Facebook-csatlakozót) integráltak, a személy számítógépes rendszerének webböngészője automatikusan felszólítást kap arra, hogy a Facebook-összetevőn keresztül töltse le a megfelelő Facebook-összetevő megjelenítését a Facebooktól. Az összes Facebook-bővítmény áttekintése megtalálható a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ oldalon. E technikai eljárás során a Facebook értesül arról, hogy az érintett személy a weboldalunk mely aloldalát látogatta meg.
Ha az érintett személy egyidejűleg be van jelentkezve a Facebookra, a Facebook az érintett személy által a weboldalunkra történő minden egyes látogatásakor – és a weboldalunkon való tartózkodásának időtartamára – észleli, hogy az érintett személy a weboldalunk melyik konkrét aloldalát látogatta meg. Ezt az információt a Facebook komponenssel gyűjtik, és az érintett személy adott Facebook-fiókjához rendelik hozzá. Ha az érintett rákattint a weboldalunkon található Facebook gombok valamelyikére, például a “Tetszik” gombra, vagy ha az érintett hozzászólást küld, akkor a Facebook ezt az információt az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjához társítja és tárolja a személyes adatokat.
A Facebook a Facebook-összetevőn keresztül mindig kap információt az érintett által a weboldalunkon tett látogatásról, ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Facebookra a weboldalunk meglátogatásakor. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Facebook komponensre vagy sem. Ha az érintett számára nem kívánatos az információk ilyen továbbítása a Facebook felé, az érintett megakadályozhatja ezt azzal, hogy a weboldalunkon történő megrendelés leadása előtt kijelentkezik a Facebook-fiókjából.
A Facebook közzétett adatvédelmi irányelve, amely a https://facebook.com/about/privacy/ címen érhető el, tájékoztatást nyújt a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Ezen kívül elmagyarázza, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett személy magánéletének védelme érdekében. Ezenkívül különböző beállítási lehetőségeket kínál a Facebooknak továbbított adatok törlésének lehetővé tételére. Ezeket az alkalmazásokat az érintett használhatja a Facebooknak történő adattovábbítás törlésére.
12. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazására és használatára vonatkozóan (anonimizálási funkcióval)
Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google Analytics komponenst (anonimizálási funkcióval). A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. A webanalitika a weboldal látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összevetése és elemzése. A webanalitikai szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról, hogy egy személy melyik weboldalról érkezett (“referrer”), milyen aloldalakat látogatott meg, illetve milyen gyakran és mennyi ideig látogatott meg egy aloldalt. A webanalitikát elsősorban a webhely optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.
A Google Analytics komponens üzemeltetője a Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
A Google Analytics segítségével történő webes elemzéshez az adatkezelő a “_gat. _anonymizeIp”. Ezen alkalmazás segítségével az érintett internetkapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, ha az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államából lép be a weboldalainkra.
A Google Analytics komponens célja a weboldalunk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között arra használja, hogy értékelje weboldalunk használatát, és online jelentéseket készítsen, amelyek bemutatják a weboldalainkon végzett tevékenységeket, valamint hogy egyéb, a weboldalunk használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson számunkra.
A Google Analytics egy cookie-t helyez el a személy számítógépes rendszerén. A cookie-k definícióját fentebb ismertettük. A cookie telepítésével a Google elemezni tudja weboldalunk használatát. Amikor egy felhasználó meghívja a weboldal valamelyik, az adatkezelő által üzemeltetett egyedi oldalát, amelybe a Google Analytics komponenst integrálták, az érintett személy számítógépes rendszerének internetes böngészője automatikusan adatokat továbbít a Google Analytics komponensén keresztül az online hirdetések és a Google részére történő jutalékfizetés céljából. E technikai eljárás során a Google olyan személyes adatokról szerez tudomást, mint például az érintett személy IP-címe, amelyek lehetővé teszik a Google számára többek között a látogatók és a kattintások eredetének megértését, majd a jutalékfizetés megállapítását.
A süti olyan személyes adatok tárolására szolgál, mint a hozzáférés időpontja, a hely, ahonnan a hozzáférés történt, valamint az érintett személy weboldalunk látogatásának gyakorisága. A weboldalunk minden egyes látogatásakor ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett személy által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezt az összegyűjtött személyes adatot technikai eljárás útján továbbíthatja harmadik félnek.
A fent említettek szerint az érintett személy bármikor megakadályozhatja a sütik telepítését a weboldalunkon keresztül, ha a használt internetböngészőben megfelelő beállítást végez, és így véglegesen elutasíthatja a sütik telepítését. A használt internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozza azt is, hogy a Google Analytics cookie-kat telepítsen az érintett személy számítógépes rendszerére. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törölhetők a böngésző vagy más szoftver segítségével.
Az érintett személynek továbbá lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google Analytics által a weboldal használatával kapcsolatban generált adatok gyűjtése és a Google általi feldolgozása ellen. Ehhez az érintettnek le kell töltenie és telepítenie egy böngésző plug-in-t a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link alatt. Ez a böngésző-bővítmény JavaScript segítségével jelzi a Google Analytics számára, hogy a weboldalon tett látogatásokra vonatkozó adatok és információk nem kerülnek továbbításra a Google Analytics számára. A böngésző-bővítmény telepítése a Google tiltakozásának minősül. Ha az érintett számítógépes rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző-bővítményeket a Google Analytics deaktiválásához. Ha az érintett vagy bármely más, a felelőssége alá tartozó személy eltávolította vagy deaktiválta a böngésző-kiegészítőt, a böngésző-kiegészítők újratelepítése vagy újraaktiválása elvégezhető.
További információk és a Google alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us.html oldalon találhatók. A Google Analytics részletesebb magyarázatát a következő linken találja: https://www.google.com/analytics/.
13. A Google+ alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések.
Ezen a weboldalon az adatkezelő a Google+ gombot komponensként integrálta. A Google+ egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat az interneten található közösségi találkozóhely, online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egymással kommunikáljanak és kölcsönhatásba lépjenek egy virtuális térben. A közösségi hálózat szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjének platformjaként, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára, hogy személyes vagy szakmai információkat adjon. A Google+ lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára a privát profilok létrehozását, a fényképek feltöltését és a barátkéréseken keresztül történő hálózatépítést.
A Google+ üzemeltetője a Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
A jelen weboldal valamelyik, az adatkezelő által üzemeltetett olyan egyedi oldalának minden egyes meghívásakor, amelyre Google+ gombot integráltak, az érintett személy számítógépes rendszerének internetes böngészője automatikusan letölti a Google-tól a megfelelő Google+ gomb megjelenítését a megfelelő Google+ gombkomponensen keresztül. E technikai eljárás során a Google tájékoztatást kap arról, hogy az érintett személy a weboldalunk mely aloldalát látogatta meg. A Google+-ról részletesebb információ a https://developers.google.com/+/ oldalon található.
Ha az érintett személy egyidejűleg a Google+-hoz is kapcsolódik, a Google az érintett személy weboldalunk minden egyes meghívásakor és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett személy weboldalunk mely konkrét aloldalait látogatta meg. Ezeket az információkat a Google+ gombon keresztül gyűjtik, és a Google az érintett személy Google+ fiókjához társítja.
Ha az érintett személy rákattint a weboldalunkba integrált Google+ gombra, és így ad egy Google+ 1 ajánlást, akkor a Google ezt az információt az érintett személy személyes Google+ felhasználói fiókjához rendeli, és elmenti a személyes adatokat. A Google rögzíti az érintett Google+ 1 ajánlását, és az érintett által e tekintetben elfogadott feltételeknek megfelelően nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. Ezt követően az érintett által ezen a weboldalon adott Google+ 1 ajánlás, valamint egyéb személyes adatok, mint például az érintett által használt Google+ fiók neve és a rögzített kép, tárolásra és feldolgozásra kerülnek más Google szolgáltatásokban, például a Google keresőmotor találataiban, az érintett Google-fiókjában vagy más helyeken, például weboldalakon, illetve hirdetésekkel összefüggésben. A Google a weboldal látogatását más, a Google által tárolt személyes adatokkal is összekapcsolhatja. Ezen túlmenően a Google ezeket a személyes adatokat a különböző Google-szolgáltatások javítása vagy optimalizálása érdekében rögzíti.
A Google+ gomb segítségével a Google információkat kap az érintett személy weboldalunk látogatásáról, amennyiben az adott személy a weboldalunk látogatásának időpontjában csatlakozott a Google+-hoz. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett személy rákattint-e a Google+ gombra vagy sem.
Ha az érintett személy nem kíván személyes adatokat továbbítani a Google-nak, megakadályozhatja ezt a továbbítást azzal, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik Google+ fiókjából.
További információk és a Google adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oldalon találhatók. A Google+ 1 gombra vonatkozó további hivatkozások a Google-tól a https://developers.google.com/+/web/buttons-policy alatt érhetők el.
14. Adatvédelmi rendelkezések a Google-AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatban
Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google AdWords-ot. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotor találataiban és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre meghatározzon bizonyos kulcsszavakat, amelyekkel a Google keresési találatokban a hirdetés csak ezt követően jelenik meg, amikor a felhasználó a keresőmotor segítségével a kulcsszóhoz kapcsolódó keresési eredményt keres. A Google hirdetési hálózatában a hirdetések egy automatikus algoritmus segítségével jelennek meg a releváns weboldalakon, figyelembe véve az előre meghatározott kulcsszavakat.
A Google AdWords üzemeltetője a Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
A Google AdWords célja weboldalunk népszerűsítése azáltal, hogy releváns hirdetéseket helyez el harmadik fél weboldalain és a Google keresőmotor találataiban, valamint harmadik fél hirdetéseket helyez el weboldalunkon.
Ha egy releváns személy a Google-hirdetésen keresztül eléri weboldalunkat, a Google egy konverziós cookie-t tárol az érintett személy számítógépes rendszerében. A cookie-k definícióját fentebb ismertetjük. A konverziós cookie 30 nap után érvényét veszti, és nem használható az érintett személy azonosítására. Ha a süti nem járt le, a konverziós süti arra szolgál, hogy ellenőrizze, hogy bizonyos aloldalakat, például egy online áruházi rendszer bevásárlókosarát meghívták-e weboldalunkon. A konverziós sütinek köszönhetően mind a Google, mind az adatkezelő megértheti, hogy a weboldalunkon egy AdWords-hirdetést megnyitó személy generált-e értékesítést, azaz végrehajtott-e vagy lemondott-e egy áruvásárlást.
A konverziós süti segítségével gyűjtött adatokat és információkat a Google arra használja fel, hogy statisztikákat készítsen a weboldalunk látogatásáról. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords hirdetések által kiszolgált felhasználók teljes számát, hogy ellenőrizzük az egyes AdWords hirdetések sikerét vagy sikertelenségét, és hogy a jövőben optimalizáljuk AdWords hirdetéseinket. Sem cégünk, sem más Google AdWords-hirdetők nem kapnak személyazonosításra alkalmas információkat a Google-tól.
A konverziós süti személyes adatokat tárol, például az érintett személy által meglátogatott weboldalakat. Minden egyes weboldalunk meglátogatásakor személyes adatokat, beleértve az érintett személy által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbítunk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.
Az érintett személy bármikor megakadályozhatja, hogy a weboldalunk a fent leírtak szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával a cookie-kat telepítse, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k telepítését. A használt internetböngésző ilyen beállítása megakadályozza azt is, hogy a Google konverziós sütit helyezzen el az érintett személy számítógépes rendszerén. Ezen túlmenően a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngésző vagy más szoftver segítségével.
Az érintett személynek lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google érdekalapú hirdetései ellen. Ezért az érintett személynek minden használt böngészőből el kell érnie a www.google.de/settings/ads linket, és be kell állítania a kívánt paramétereket.
További információk és a Google alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oldalon találhatók.
15. Az Instagram alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések
Ezen az oldalon az adatkezelő az Instagram szolgáltatás elemeit integrálta. Az Instagram egy olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformként írható le, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fényképeket és videókat osszanak meg, valamint ezeket az adatokat más közösségi hálózatokban is továbbítsák.
Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője az Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan egyedi oldalának minden egyes meghívásakor, amelyre egy Instagram-összetevőt (Insta gomb) integráltak, az érintett számítógépes rendszerének internetes böngészője automatikusan felszólítást kap a megfelelő Instagram-összetevő megjelenítésének letöltésére. E technikai eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg az érintett.
Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve az Instagramba, az Instagram az érintett által a weboldalunkról történő minden egyes híváskor – és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt – észleli, hogy az érintett az internetes oldalunk melyik konkrét aloldalát látogatta meg. Ezt az információt az Instagram komponens gyűjti össze, és az egyén adott Instagram-fiókjához kapcsolódik. Ha az érintett rákattint a weboldalunkon található Instagram gombok valamelyikére, akkor az Instagram ezt az információt összeveti az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatokat.
Az Instagram az Instagram-összetevőn keresztül kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett a weboldalunkon történő hívás időpontjában az Instagramhoz kapcsolódik. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e az Instagram gombra vagy sem. Ha az információ ilyen jellegű továbbítása az Instagram felé az egyén számára nem kívánatos, az egyén megakadályozhatja ezt azzal, hogy a weboldalunk felhívása előtt kijelentkezik Instagram-fiókjából.
További információk és az Instagram alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ oldalon találhatók.
16. A Jetpack for WordPress alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések
Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Jetpacket. A Jetpack egy WordPress bővítmény, amely további funkciókat kínál a WordPress-alapú webhely üzemeltetője számára. A Jetpack többek között lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy áttekintést kapjon a weboldal látogatóiról. Üzenetek és kapcsolódó publikációk megjelenítésével, illetve az oldalon található tartalmak megosztásának lehetőségével a látogatók száma is növelhető. Emellett a Jetpackbe biztonsági funkciókat is beépítettek, így a Jetpacket használó webhely jobban védett a nyers erővel végrehajtott támadásokkal szemben. A Jetpack optimalizálja és felgyorsítja a képek betöltését is a weboldalra.
A Jetpack Plug-Ins for WordPress üzemeltetője az Automattic Inc. 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Az üzemeltető cég a Quantcast Inc. 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA által létrehozott nyomkövető technológiát használja.
A Jetpack cookie-t helyez el az egyén által használt számítógépes rendszeren. A cookie-k definícióját fentebb ismertetjük. Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan egyedi oldalának minden egyes meghívásakor, amelyre Jetpack komponenst integráltak, az érintett számítógépes rendszerének webböngészője automatikusan felszólítást kap arra, hogy a Jetpack komponensen keresztül adatokat küldjön az Automatticnak elemzés céljából. E technikai eljárás során az Automattic olyan adatokat kap, amelyek segítségével áttekintést készíthet a weboldal látogatásairól. Az így kapott adatokat az adatkezelő weboldalához hozzáférő érintett viselkedésének elemzésére használják, és a weboldal optimalizálása céljából elemzik. A Jetpack komponensen keresztül gyűjtött adatokat az érintett előzetes, külön kifejezett hozzájárulása nélkül nem használják fel az érintett személy azonosítására. Az adatokat a Quantcast is megismeri. A Quantcast az adatokat ugyanarra a célra használja fel, mint az Automattic.
Az érintett személy a fentiek szerint bármikor megakadályozhatja a cookie-k telepítését a weboldalunkon keresztül az alkalmazott webböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k telepítését. A használt webböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy az Automattic/Quantcast cookie-kat telepítsen az érintett személy számítógépes rendszerére. Ezenkívül az Automattic/Quantcast által már használt cookie-k bármikor törölhetők a webböngésző vagy más szoftver segítségével.
Az érintett személynek továbbá lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Jetpack cookie által generált, a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtése, valamint ezen adatok Automattic/Quantcast általi feldolgozása ellen, és lehetősége van arra, hogy tiltakozzon ez ellen. Ehhez az érintett személynek meg kell nyomnia a https://www.quantcast.com/opt-out/ link alatt található “opt-out” gombot, amely lehetővé teszi egy deaktiváló süti telepítését. Az e célból elhelyezett deaktiváló süti az érintett személy által használt számítógépes rendszeren kerül elhelyezésre. Ha a cookie-kat törlik az érintett rendszeréből, akkor az érintettnek vissza kell hívnia a linket, és új deaktiváló cookie-t kell beállítania.
A deaktiváló süti beállításával azonban előfordulhat, hogy az adatkezelő weboldalai az érintett számára már nem lesznek teljes mértékben használhatóak.
Az Automattic alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://automattic.com/privacy/ weboldalon tekinthetők meg. A Quantcast alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.quantcast.com/privacy/ oldalon tekinthetők meg.
17. A LinkedIn alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések
Az adatkezelő a LinkedIn cég elemeit integrálta ezen az oldalon. A LinkedIn egy webalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a meglévő üzleti kapcsolatokkal rendelkező felhasználók számára, hogy kapcsolatot teremtsenek és új üzleti kapcsolatokat építsenek ki. A LinkedInt több mint 400 millió regisztrált felhasználó használja több mint 200 országban. Ennek eredményeként a LinkedIn jelenleg a legnagyobb üzleti kapcsolatépítési platform és a világ egyik leglátogatottabb weboldala.
A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Az Egyesült Államokon kívüli adatvédelmi kérdésekért a LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország felelős.
Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan egyedi oldalának minden egyes meghívásakor, amelyre egy LinkedIn-összetevőt (LinkedIn plug-in) integráltak, az érintett számítógépes rendszerének internetes böngészője automatikusan felszólítást kap a LinkedIn megfelelő LinkedIn-összetevő megjelenítésének letöltésére a LinkedIn-től. A LinkedIn plug-inről további információk a https://developer.linkedin.com/plugins oldalon találhatók. E technikai eljárás során a LinkedIn lehetővé teszi annak megállapítását, hogy az érintett személy weboldalunk melyik konkrét aloldalát látogatta meg.
Ha az érintett személy egyidejűleg be van jelentkezve a LinkedIn-be, a LinkedIn minden egyes alkalommal, amikor az érintett személy a weboldalunkat meglátogatja – és a weboldalunkon való teljes tartózkodása alatt – megállapítja, hogy az érintett személy a weboldalunk melyik konkrét aloldalát látogatta meg. Ezt az információt a LinkedIn komponens gyűjti össze, és az érintett személy megfelelő LinkedIn-fiókjához társítja. Ha az érintett a weboldalunkon található LinkedIn gombok valamelyikére kattint, a LinkedIn hozzárendeli ezt az információt az érintett személyes LinkedIn felhasználói fiókjához, és tárolja a személyes adatokat.
A LinkedIn a LinkedIn komponensen keresztül kapja meg azt az információt, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett a weboldalunkra történő felkeresés időpontjában kapcsolódik a LinkedInhez. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a LinkedIn gombra vagy sem. Ha az érintett személy számára nem kívánatos az információk ilyen jellegű továbbítása a LinkedIn felé, az érintett személy megakadályozhatja ezt azzal, hogy a weboldalunkon történő megrendelés leadása előtt kijelentkezik a LinkedIn-fiókjából.
A LinkedIn a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls címen lehetőséget biztosít az e-mail üzenetekről, SMS-ekről és célzott hirdetésekről való leiratkozásra, valamint a hirdetések paramétereinek kezelésére. A LinkedIn olyan partnercégeket is használ, mint az Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua és Lotame. Ezeknek a sütiknek a beállítását a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oldalon lehet megtagadni. A LinkedInre vonatkozó adatvédelmi irányelvek a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon érhetők el. A LinkedIn cookie-irányelvei a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen érhetők el.
18. A Twitter alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések
Ezen az oldalon az adatkezelő a Twitter elemeit integrálta. A Twitter egy nyilvánosan elérhető, többnyelvű mikroblog-szolgáltatás, ahol a felhasználók “tweeteket”, azaz 280 karakterre korlátozott rövid üzeneteket tehetnek közzé és sugározhatnak. Ezek a rövid üzenetek mindenki számára elérhetők, beleértve azokat is, akik nem csatlakoztak a Twitterhez. A tweetek az érintett felhasználó “követőinek” figyelmét is felkeltik. A követők olyan más Twitter-felhasználók, akik követik egy felhasználó tweetjeit. A Twitter emellett lehetővé teszi, hogy hashtagek, linkek vagy retweetek segítségével széles közönséget szólítsunk meg.
A Twitter üzemeltetője a Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Minden egyes alkalommal, amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan egyedi oldalát hívják fel, amelyre egy Twitter-összetevőt (Twitter gombot) integráltak, az érintett számítógépes rendszerének internetes böngészője automatikusan felszólítást kap a megfelelő Twitter-összetevő megjelenítésének letöltésére a Twittertől. A Twitter gombokról további információk a https://about.twitter.com/de/resources/buttons oldalon találhatók. E technikai eljárás során a Twitter lehetővé teszi annak megállapítását, hogy az érintett személy weboldalunk melyik konkrét aloldalát látogatta meg. A Twitter komponens integrációjának célja a weboldal tartalmának továbbítása annak érdekében, hogy felhasználóinknak lehetővé tegyük a weboldal bemutatását a digitális világban, és növeljük látogatóink számát.
Ha az érintett személy egyidejűleg kapcsolódik a Twitterhez, a Twitter az érintett személy minden egyes weboldalunkra irányuló hívásakor és a weboldalunkon való teljes tartózkodása során észleli, hogy az érintett személy a weboldalunk melyik konkrét aloldalát látogatta meg. Ezt az információt a Twitter komponens gyűjti össze, és az érintett személy megfelelő Twitter-fiókjához társítja. Ha az érintett a weboldalunkon található Twitter gombok egyikére kattint, akkor a Twitter ezt az információt az érintett személyes Twitter felhasználói fiókjához rendeli, és tárolja a személyes adatokat.
A Twitter a Twitter-összetevőn keresztül kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett a weboldalunk meglátogatásakor be van jelentkezve a Twitterbe. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Twitter komponensre vagy sem. Ha az érintett számára nem kívánatos az információk ilyen jellegű továbbítása a Twitter felé, az érintett megakadályozhatja ezt azzal, hogy a weboldalunkon történő megrendelés leadása előtt kijelentkezik a Twitter-fiókjából.
A Twitter alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://twitter.com/privacy?lang=en oldalon találhatók.
19. Fizetési mód : Adatvédelmi rendelkezések a PayPal fizetési módként való használatára vonatkozóan
Ezen a webhelyen az adatkezelő a PayPal elemeit integrálta. A PayPal online fizetési szolgáltatásokat nyújt. A fizetések feldolgozása PayPal-számlákon keresztül történik, amelyek virtuális magán- vagy üzleti számlák. A PayPal akkor is képes virtuális hitelkártyás fizetéseket feldolgozni, ha a felhasználó nem rendelkezik PayPal-fiókkal. A PayPal-fiókot egy e-mail címen keresztül kezelik, így nincsenek hagyományos számlaszámok. A PayPal lehetővé teszi, hogy online fizetéseket indítson el harmadik felek számára, vagy fogadjon fizetéseket. A PayPal proxy funkciókat is elfogad, és vásárlóvédelmi szolgáltatásokat is kínál.
A PayPal európai üzemeltető vállalata a PayPal (Europe) S.à.r.l. && Co. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.
Ha az érintett személy a megrendelési folyamat során a webáruházban a “PayPal” fizetési módot választja, akkor automatikusan továbbítjuk az érintett személy adatait a PayPalnak. E fizetési mód választásával az érintett hozzájárul a fizetés lebonyolításához szükséges személyes adatok továbbításához.
A PayPalnak továbbított személyes adatok általában a keresztnév, vezetéknév, cím, e-mail cím, IP-cím, telefonszám, mobiltelefonszám vagy egyéb, a fizetés feldolgozásához szükséges adatok. Az adásvételi szerződés feldolgozásához is szükség van ilyen személyes adatokra, amelyek az adott megrendeléshez kapcsolódnak.
Ezen adatok továbbítása a fizetés feldolgozása és a csalás megelőzése céljából történik. Az adatkezelő a személyes adatokat a PayPal részére továbbítja, különösen akkor, ha az adattovábbításhoz jogos érdek fűződik. A PayPal és az adatkezelő között az adatfeldolgozás céljából kicserélt személyes adatokat a PayPal továbbítja a gazdasági hitelügynökségeknek. Ez az adattovábbítás a személyazonosság és a hitelképesség ellenőrzésére szolgál.
Szükség esetén a PayPal személyes adatokat továbbít leányvállalatainak és szolgáltatóinak vagy alvállalkozóinak, amennyiben ez a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez vagy a megrendelés keretében történő adatfeldolgozáshoz szükséges.
Az érintettnek lehetősége van arra, hogy bármikor visszavonja a PayPal személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. A visszavonás nincs hatással a (szerződéses) fizetési feldolgozással összhangban feldolgozandó, felhasználandó vagy továbbítandó személyes adatokra.
A PayPal alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full oldalon találhatók.
20. A feldolgozás jogalapja
Art. 6(1) lit. a GDPR jogalapként szolgál azon feldolgozási műveletekhez, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, mint például abban az esetben, ha az adatkezelési műveletek áruszállításhoz vagy egyéb szolgáltatás nyújtásához szükségesek, az adatkezelés a PDSR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges feldolgozásra is, például a termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó kérések esetében. Amennyiben vállalatunk olyan jogi kötelezettségnek van alárendelve, hogy a személyes adatok feldolgozása szükséges, például az adózási kötelezettségek teljesítéséhez, az adatkezelés az adatvédelmi törvény 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. PIBR 6(1) lit. c) pontja alapján.
Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása szükséges lehet az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ilyen eset lenne például, ha egy látogató megsérülne nálunk, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információt továbbítani kellene egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ebben az esetben a kezelés alapja az Art. GDPR 6(1) lit. d) pontja alapján történik.
Végül, az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapulhatna. Ezt a jogalapot olyan adatkezelési műveletekre alkalmazzák, amelyek nem tartoznak a fent említett jogalapok egyikének hatálya alá sem, ha az adatkezelés a vállalatunk vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek teljesítéséhez szükséges, kivéve, ha az érintettnek a személyes adatok védelmét igénylő érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai meghaladják ezeket az érdekeket. Az ilyen feldolgozás különösen azért megengedett, mert az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette. Úgy vélte, hogy jogos érdek vélelmezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (a GDPR (47) preambulumbekezdésének második mondata).
21. Az adatkezelő vagy harmadik fél által követett jogos érdekek
Amennyiben a személyes adatok feldolgozása az irányelv 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul, jogos érdekünk, hogy tevékenységünket valamennyi alkalmazottunk és részvényesünk jólétének érdekében végezzük.
22. A személyes adatok megőrzésének időtartama
A személyes adatok megőrzési időtartamának meghatározására szolgáló kritérium a vonatkozó törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen töröljük, amennyiben a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez már nincs szükség rájuk.
23. Személyes adatok megadása jogi vagy szerződéses követelményként; szerződéskötéshez szükséges követelmény; az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az adatszolgáltatás elmulasztásának lehetséges következményei
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a személyes adatok megadása részben jogszabályi előírás (pl. adószabályok) vagy szerződéses rendelkezésekből is következhet (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információk).
Néha szükség lehet olyan szerződés megkötésére, amelyben az érintett személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre, amelyeket aztán feldolgozunk. Az érintett például köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, amikor vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt eredményezné, hogy az érintettel kötött szerződés nem jön létre.
A személyes adatok megadása előtt az érintettnek kapcsolatba kell lépnie bármelyik alkalmazottal. Az alkalmazott tájékoztatja az érintettet arról, hogy a személyes adatok megadása jogszabály vagy a szerződés alapján kötelező-e, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges-e, hogy a személyes adatok megadása kötelező-e, és hogy a személyes adatok megadásának elmulasztása milyen következményekkel jár.
24. Automatizált döntéshozatali folyamat megléte
Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.