Meil on väga hea meel teie huvi üle, mida olete meie ettevõtte vastu üles näidanud. Andmekaitse on WorldPluginsGPLi juhtkonna jaoks eriti oluline prioriteet. WorldPluginsGPL-i veebilehtede kasutamine on võimalik ilma isikuandmeid märkimata; kui aga andmesubjekt soovib meie veebisaidi kaudu kasutada ettevõtte eriteenuseid, võib isikuandmete töötlemine olla vajalik. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik ja selleks puudub õiguslik alus, saame üldjuhul asjaomase isiku nõusoleku.
Isikuandmete, näiteks andmesubjekti nime, aadressi, e-posti aadressi või telefoninumbri töötlemine peab alati olema kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) ja WorldPluginsGPL-i suhtes kohaldatavate riigispetsiifiliste andmekaitse-eeskirjadega. Käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga soovib meie ettevõte teavitada avalikkust meie poolt kogutud, kasutatud ja töödeldud isikuandmete olemusest, ulatusest ja eesmärgist. Lisaks teavitatakse andmesubjekte nende õigustest käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni kaudu.
WorldPluginsGPL on andmete vastutava töötlejana rakendanud arvukalt tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada selle veebisaidi poolt töödeldavate isikuandmete võimalikult täielik kaitse. Siiski võib andmete edastamisel Internetis põhimõtteliselt esineda turvaauke, mistõttu ei ole võimalik tagada absoluutset kaitset. Seetõttu on igal asjaomasel isikul vabadus edastada meile isikuandmeid ka muul viisil, näiteks e-posti teel.
1. Mõisted
WorldPluginsGPL-i andmekaitse avaldus põhineb Euroopa seadusandja poolt isikuandmete kaitse üldmääruse vastuvõtmisel kasutatud terminitel. Meie andmekaitsedeklaratsioon peab olema loetav ja arusaadav nii avalikkusele kui ka meie klientidele ja äripartneritele. Selleks soovime kõigepealt selgitada kasutatud terminoloogiat.
Käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kasutame eelkõige järgmisi mõisteid:
a) Isikuandmed
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekt”) kohta. Identifitseeritav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige tunnuse, näiteks nime, identifitseerimisnumbri, asukohaandmete, veebitunnuse või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteediga seotud spetsiifilise teguri alusel.
b) Andmesubjekt
Andmesubjekt on iga tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid vastutav töötleja töötleb.
c) Töötlemine
Töötlemine on mis tahes toiming või toimingute kogum, mida tehakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega, olenemata sellest, kas kasutatakse automatiseeritud menetlusi või mitte, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine, levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, vastavusse viimine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
d) Töötlemise piiramine
Töötlemise piiramine on salvestatud isikuandmete tähistamine eesmärgiga piirata nende töötlemist tulevikus.
e) Profileerimine
Profileerimine on isikuandmete automatiseeritud töötlemise mis tahes vorm, mis seisneb isikuandmete kasutamises füüsilise isiku isiksuse teatavate aspektide hindamiseks, eelkõige selleks, et analüüsida või prognoosida aspekte, mis on seotud selle isiku tööalase tulemuslikkuse, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.
f) Pseudonümiseerimine
Pseudonümiseerimine on isikuandmete töötlemine selliselt, et isikuandmeid ei saa enam seostada konkreetse isikuga ilma lisateabe kasutamiseta, tingimusel et sellist lisateavet hoitakse eraldi ja selle suhtes kohaldatakse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad, et isikuandmeid ei seostata tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.
g) Vastutav töötleja või vastutav töötleja
Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või mis tahes muu asutus, kes määrab üksi või koos teistega kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriikide õigusaktidega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriikide õigusaktidega.
h) Vastutav töötleja
Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
i) Vastuvõtja
Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu asutus, kellele edastatakse isikuandmeid, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaks ei loeta siiski riigiasutusi, kes võivad saada isikuandmeid konkreetse uurimise käigus vastavalt liidu või liikmesriigi õigusele; selliste andmete töötlemine selliste riigiasutuste poolt peab vastama vastavalt töötlemise eesmärkidele kohaldatavatele andmekaitse-eeskirjadele.
j) Kolmandad isikud
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või asutus, mis ei ole andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes vastutava töötleja või volitatud töötleja otsesel alluvusel on volitatud töötlema isikuandmeid.
k) Nõusolek
Andmesubjekti nõusolek on andmesubjekti vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega ta selge avalduse või positiivse tegevuse kaudu annab oma nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks.
2. Vastutava töötleja nimi ja aadress
Andmekaitse üldmääruse, muude Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavate andmekaitseseaduste ja muude andmekaitsesätete kohaldamisel on vastutav töötleja :
WorldPluginsGPL
E-post: contact@worldpluginsgpl.com
Veebileht: https://worldpluginsgpl.com
3. Küpsised
WorldPluginsGPL veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsised on tekstifailid, mis salvestatakse arvutisüsteemi veebilehitseja kaudu.
Paljud veebisaidid ja veebiserverid kasutavad küpsiseid. Paljud küpsised sisaldavad “küpsise ID”. Küpsise ID on küpsise unikaalne identifikaator. See koosneb tähemärkidest, mida kasutatakse veebilehtede ja serverite määramiseks konkreetsele veebilehitsejale, kus küpsis on salvestatud. See võimaldab külastatavatel veebilehtedel ja serveritel eristada konkreetset brauserit kuupäevade objektist teistest veebibrauseritest, mis sisaldavad teisi küpsiseid. Konkreetse veebibrauseri saab ära tunda ja tuvastada küpsise unikaalse ID abil.
Küpsiste kasutamise kaudu saab WorldPluginsGPL pakkuda selle veebisaidi kasutajatele kasutajasõbralikumaid teenuseid, mis ei oleks võimalik ilma küpsiste seadistuseta.
Küpsise abil saab meie veebisaidi teavet ja pakkumisi kasutaja jaoks optimeerida. Küpsised võimaldavad meil, nagu eespool mainitud, meie veebisaidi kasutajaid ära tunda. Selle äratundmise eesmärk on lihtsustada kasutajate jaoks meie veebisaidi kasutamist. Veebilehe kasutaja, kes kasutab küpsiseid, ei pea näiteks iga kord, kui ta veebilehele siseneb, sisestama juurdepääsuandmeid, sest need andmed võtab üle veebileht, mistõttu küpsis salvestatakse kasutaja arvutisüsteemi. Teine näide on veebipoe ostukorvi küpsis. Veebipood jätab tänu küpsisele meelde, milliseid kaupu klient on virtuaalsesse ostukorvi pannud.
Asjaomane isik saab igal ajal meie veebisaidi kaudu küpsiste paigaldamist takistada, kasutades selleks kasutatava internetibrauseri vastavat seadistust, ning võib seega küpsiste paigaldamisest jäädavalt keelduda. Lisaks saab juba paigaldatud küpsiseid igal ajal veebilehitseja või muu tarkvara abil kustutada. See on võimalik kõigis praegustes internetibrauserites. Kui asjaomane isik keelab küpsiste seadistamise kasutatavas internetibrauseris, on võimalik, et kõiki meie veebisaidi funktsioone ei saa täielikult kasutada.
4. Andmete ja üldise teabe kogumine
WorldPluginsGPL veebileht kogub mitmeid üldisi andmeid ja teavet, kui asjaomane isik või automatiseeritud süsteem külastab veebilehte. Need andmed ja üldine teave salvestatakse serveri logifailidesse. Kogutud andmed võivad sisaldada (1) kasutatud brauserite tüüpe ja versioone, (2) juurdepääsusüsteemi poolt kasutatavat operatsioonisüsteemi, (3) veebisaiti, millelt juurdepääsusüsteem meie veebisaidile siseneb (“viitajad”), (4) alamveebisaite, (5) veebisaidile juurdepääsu kuupäeva ja kellaaega, (6) Interneti-protokolli aadressi (IP-aadress), (7) juurdepääsusüsteemi teenusepakkujat ja (8) muid sarnaseid andmeid ja teavet, mida saaks kasutada meie arvutisüsteemide ründamise korral.
Kasutades neid üldisi andmeid ja teavet, ei tee WorldPluginsGPL mingeid järeldusi asjaomase isiku kohta. Pigem on see teave vajalik selleks, et (1) levitada nõuetekohaselt meie veebisaidi sisu, (2) optimeerida meie veebisaidi sisu ja selle reklaami, (3) tagada meie arvutisüsteemide ja veebisaidi tehnoloogia pikaajaline elujõulisus ning (4) anda õiguskaitseasutustele teavet, mis on vajalik kriminaalvastutusele võtmiseks küberrünnaku korral. Sellest tulenevalt analüüsib WorldPluginsGPL statistiliselt anonüümselt kogutud andmeid ja teavet, eesmärgiga suurendada meie ettevõtte andmete kaitset ja turvalisust ning tagada meie poolt töödeldavate isikuandmete optimaalne kaitsetase. Serveri logifailides olevad anonüümsed andmed säilitatakse eraldi andmesubjekti poolt esitatud isikuandmetest.
5. Registreerimine meie veebisaidil
Asjaomasel isikul on võimalus registreeruda vastutava töötleja veebisaidil, märkides oma isikuandmed. Isikuandmed, mis edastatakse vastutavale töötlejale, määratakse kindlaks registreerimiseks kasutatava sisestusmaskiga. Andmesubjekti poolt sisestatud isikuandmeid kogutakse ja säilitatakse üksnes vastutava töötleja sisekasutuseks ja oma eesmärkidel. Vastutav töötleja võib taotleda andmete edastamist ühele või mitmele volitatud töötlejale (nt pakiautomaat), kes samuti kasutavad isikuandmeid vastutava töötleja sisemise eesmärgi saavutamiseks.
Andmete vastutava töötleja veebisaidil registreerimisel salvestatakse ka internetiteenuse pakkuja (ISP) määratud ja andmesubjekti poolt kasutatav IP-aadress – registreerimise kuupäev ja kellaaeg. Nende andmete säilitamine toimub seoses sellega, et see on ainus viis meie teenuste väärkasutamise vältimiseks ja vajaduse korral rikkumiste uurimise võimaldamiseks. Kuivõrd nende andmete säilitamine on vajalik andmete vastutava töötleja turvalisuse tagamiseks. Neid andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete edastamiseks on seaduslik kohustus või kui edastamine teenib kriminaalvastutusele võtmise eesmärki.
Andmesubjekti registreerimine koos tema isikuandmete vabatahtliku märkimisega on mõeldud selleks, et vastutav töötleja saaks talle pakkuda sisu või teenuseid, mida saab teema olemuse tõttu pakkuda ainult registreeritud kasutajatele. Registreeritud kasutajatel on õigus igal ajal muuta registreerimisel esitatud isikuandmeid või lasta need täielikult kustutada vastutava töötleja andmekogust.
Vastutav töötleja annab igal ajal igale andmesubjektile, kes seda taotleb, teavet tema kohta salvestatud isikuandmete kohta. Lisaks sellele on vastutav töötleja kohustatud parandama või kustutama isikuandmeid andmesubjekti taotlusel või tema viitamisel, kuivõrd selliste andmete säilitamiseks puudub õiguslik kohustus. Kõik vastutava töötleja töötajad on selles osas andmesubjektile kontaktisikutena kättesaadavad.
6. Meie uudiskirjade tellimine
WorldPluginsGPL veebilehel on kasutajatel võimalus tellida meie ettevõtte uudiskirja. Selleks kasutatav sisestusmask määrab, milliseid isikuandmeid edastatakse ja millal uudiskirja tellimine toimub vastutavalt töötlejalt.
WorldPluginsGPL teavitab oma kliente ja äripartnereid regulaarselt uudiskirja kaudu ettevõtte pakkumistest. Asjaomane isik saab ettevõtte uudiskirja ainult siis, kui (1) tal on kehtiv e-posti aadress ja (2) ta registreerib end uudiskirja saamiseks. Õiguslikel põhjustel saadetakse andmesubjekti poolt esmakordselt uudiskirja saatmiseks registreeritud e-posti aadressile kinnitav e-kiri, mis on osa topeltregistreerimismenetlusest (double opt-in). Seda kinnituse e-kirja kasutatakse selleks, et tõestada, et e-posti aadressi omanik kui asjaomane isik on volitatud uudiskirja saama.
Uudiskirjale registreerimisel registreerime ka Interneti-teenuse pakkuja poolt määratud arvutisüsteemi IP-aadressi, mida asjaomane isik kasutas registreerimise ajal, ning registreerimise kuupäeva ja kellaaja. Nende andmete kogumine on vajalik selleks, et hiljem mõista andmesubjekti e-posti aadressi (võimalikku) väärkasutust, ning teenib seega vastutava töötleja õiguskaitse eesmärki.
Uudiskirja registreerimise käigus kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult meie uudiskirja saatmiseks. Lisaks võidakse uudiskirja tellijaid teavitada e-posti teel, kui see on vajalik uudiskirjateenuse toimimiseks või kõnealuse registreerimise jaoks, näiteks uudiskirja pakkumise muutmise või tehniliste asjaolude muutumise korral. Uudiskirjateenuse kaudu kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Asjaomane isik võib meie uudiskirja tellimise igal ajal lõpetada. Asjaomase isiku poolt uudiskirja saatmiseks antud isikuandmete säilitamise loa võib igal ajal tühistada. Link nõusoleku tühistamiseks on igas uudiskirjas. Uudiskirja tellimusest on võimalik igal ajal loobuda ka otse vastutava töötleja veebisaidil või edastada see muul viisil vastutavale töötlejale.
7. Uudiskirja jälgimine
WorldPluginsGPLi uudiskiri sisaldab nn jälgimispiksleid. Jälgimispiksel on nendesse e-kirjadesse põimitud pisipilt, mis saadetakse HTML-vormingus, et võimaldada logifailide salvestamist ja analüüsimist. See võimaldab statistilist analüüsi online-turunduskampaaniate edukuse või ebaõnnestumise kohta. Sisseehitatud jälgimispiksli alusel saab WorldPluginsGPL näha, kas ja millal asjaomane isik avas e-kirja ja milliseid e-kirjas olevaid linke asjaomased isikud kasutasid.
Vastutav töötleja säilitab ja analüüsib neid uudiskirjades sisalduvate jälgimispikslite abil kogutud isikuandmeid, et optimeerida uudiskirja saatmist ning kohandada tulevaste uudiskirjade sisu paremini andmesubjekti huvidele. Neid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Andmesubjektidel on õigus igal ajal tühistada vastav eraldi nõusolekuavaldus, mis on väljastatud topelt nõusoleku andmise menetluse abil. Pärast tühistamist kustutab vastutav töötleja isikuandmed. WorldPluginsGPL käsitab uudiskirja saamisest loobumist automaatselt tühistamisena.
8. Kontaktide võtmise võimalus veebisaidi kaudu
WorldPluginsGPL veebisait sisaldab teavet, mis võimaldab kiiret elektroonilist kontakti meie ettevõttega, samuti otsesuhtlust meiega, mis sisaldab ka üldist e-posti aadressi. Kui andmesubjekt võtab e-posti teel või kontaktvormi kaudu ühendust vastutava töötlejaga, salvestatakse automaatselt andmesubjekti poolt edastatud isikuandmed. Neid isikuandmeid, mida andmesubjekt vabatahtlikult vastutavale töötlejale edastab, säilitatakse andmesubjekti töötlemise või temaga kontakteerumise eesmärgil. Neid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele.
9. Isikuandmete rutiinne kustutamine ja blokeerimine
Vastutav töötleja töötleb ja säilitab andmesubjekti isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik säilitamise eesmärgi saavutamiseks, või nii kaua, kui Euroopa või muu seadusandja on seadustes või määrustes, mida vastutava töötleja suhtes kohaldatakse, lubanud.
Kui säilitamise eesmärk ei ole kohaldatav või kui Euroopa või muu pädeva seadusandja poolt ette nähtud säilitamisaeg lõpeb, siis isikuandmed blokeeritakse või kustutatakse süstemaatiliselt vastavalt õiguslikele nõuetele.
10. Andmesubjekti õigused
a) Kinnitusõigus
Igal andmesubjektil on Euroopa seadusandja poolt antud õigus saada vastutavalt töötlejalt kinnitus, et teda puudutavaid isikuandmeid töödeldakse või ei töödelda. Kui andmesubjekt soovib seda kinnitusõigust kasutada, võib ta igal ajal pöörduda ükskõik millise vastutava töötleja töötaja poole.
b) Juurdepääsuõigus
Igal andmesubjektil on Euroopa seadusandja poolt antud õigus saada vastutavalt töötlejalt igal ajal tasuta teavet oma säilitatavate isikuandmete kohta ja selle teabe koopiat. Lisaks annavad Euroopa direktiivid ja määrused andmesubjektile juurdepääsu järgmisele teabele:
töötlemise eesmärgid ;
asjaomaste isikuandmete kategooriad;
vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse, eelkõige kolmandates riikides või rahvusvahelistes organisatsioonides asuvad vastuvõtjad ;
võimaluse korral isikuandmete säilitamiseks ettenähtud ajavahemik või kui see ei ole võimalik, siis kriteeriumid, mida kasutatakse selle ajavahemiku kindlaksmääramiseks ;
õiguse olemasolu taotleda või esitada vastuväiteid vastutava töötleja poolt isikuandmete parandamise või kustutamise või andmesubjekti puudutavate isikuandmete töötlemise piiramise kohta;
õigus esitada kaebus järelevalveasutusele ;
kui isikuandmeid ei ole saadud andmesubjektilt, siis mis tahes olemasolev teave nende päritolu kohta ;
IHRi artikli 22 lõigetes 1 ja 4 osutatud automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas profiilianalüüs, ning vähemalt sellistel juhtudel kasulik teave asjaomase loogika ning sellise töötlemise tähenduse ja kavandatavate tagajärgede kohta andmesubjektile.
Lisaks on andmesubjektil õigus saada teavet selle kohta, kas isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile. Sellisel juhul on andmesubjektil õigus saada teavet edastamisega seotud asjakohaste kaitsemeetmete kohta.
Kui andmesubjekt soovib kasutada seda juurdepääsuõigust, võib ta igal ajal pöörduda ükskõik millise vastutava töötleja töötaja poole.
c) Õigus andmete parandamisele
Igal andmesubjektil on Euroopa seadusandja poolt antud õigus saada vastutavalt töötlejalt põhjendamatu viivituseta teda puudutavate ebatäpsete isikuandmete parandamist. Võttes arvesse töötlemise eesmärke, on andmesubjektil õigus saada ebatäielikud isikuandmed täiendatud, sealhulgas täiendava deklaratsiooni esitamisega.
Kui andmesubjekt soovib kasutada seda parandamise õigust, võib ta igal ajal võtta ühendust vastutava töötleja mis tahes töötajaga.
d) õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud)
Igal andmesubjektil on Euroopa seadusandja poolt antud õigus nõuda vastutavalt töötlejalt teda puudutavate isikuandmete viivitamatut kustutamist ning vastutaval töötlejal on kohustus kustutada isikuandmed viivitamatult, kui on olemas üks järgmistest põhjustest, kui töötlemine ei ole vajalik :
Isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi.
Andmesubjekt võtab tagasi nõusoleku, millel töötlemine põhineb vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a või artikli 9 lõike 2 punktile a, ja kui puudub muu õiguslik alus töötlemiseks.
Andmesubjekt esitab isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 1 alusel vastuväite töötlemisele ja kui töötlemiseks ei ole kaalukaid õiguslikke põhjusi või andmesubjekt esitab isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 2 alusel vastuväite töötlemisele.
Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.
Isikuandmed tuleb kustutada, et täita liidu või liikmesriigi õigusest tulenevat juriidilist kohustust, mida vastutav töötleja peab täitma.
Isikuandmeid on kogutud seoses GDPRi artikli 8 lõikes 1 osutatud infoühiskonna teenuste osutamisega.
Kui mõni eespool nimetatud põhjustest kehtib ja kui andmesubjekt soovib taotleda WorldPluginsGPL-i poolt salvestatud isikuandmete kustutamist, võib ta igal ajal pöörduda ükskõik millise vastutava töötleja töötaja poole. WorldPluginsGPLi töötaja vastutab selle eest, et kustutamise taotlusele viivitamata reageeritakse.
Kui vastutav töötleja on avalikustanud isikuandmed ja on artikli 17 lõike 1 kohaselt kohustatud need andmed kustutama, võtab vastutav töötleja mõistlikke meetmeid, sealhulgas tehnilisi meetmeid, et teavitada teisi isikuandmete vastutavaid töötlejaid sellest, et andmesubjekt on taotlenud nende vastutavate töötlejate poolt selliste isikuandmete mis tahes lingi või selliste andmete mis tahes koopia või reproduktsiooni kustutamist, niivõrd, kuivõrd nende töötlemine ei ole vajalik. WorldPluginsGPLi töötaja võtab üksikjuhtudel vajalikud meetmed.
e) Õigus piirata töötlemist
Igal andmesubjektil on Euroopa seadusandja poolt antud õigus nõuda vastutavalt töötlejalt töötlemise piiramist, kui kehtib üks järgmistest tingimustest :
Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete täpsuse, mis võimaldab vastutaval töötlejal kontrollida isikuandmete täpsust.
Töötlemine on ebaseaduslik ja andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete kustutamisele ning taotleb selle asemel nende kasutamise piiramist.
Vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, kuid andmesubjekt vajab neid õigusliku nõude esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
Andmesubjekt on PDSG artikli 21 lõike 1 alusel töötlemise vastu, kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja õigustatud põhjused kaaluvad üles andmesubjekti õigustatud põhjused.
Kui üks eespool nimetatud tingimustest on täidetud ja andmesubjekt soovib taotleda WorldPluginsGPL-i poolt salvestatud isikuandmete töötlemise piiramist, võib ta igal ajal võtta ühendust ükskõik millise vastutava töötleja töötajaga. WorldPluginsGPL töötaja võtab vajalikud meetmed, et piirata töötlemist.
f) Õigus andmete ülekantavusele
Igal andmesubjektil on Euroopa seadusandja poolt antud õigus saada teda puudutavad isikuandmed, mis on esitatud vastutavale töötlejale, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis. Tal on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et vastutav töötleja, kellele isikuandmed on edastatud, takistaks seda, tingimusel et töötlemine põhineb nõusolekul vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a või artikli 9 lõike 2 punktile a või lepingul vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b ja töötlemine toimub automatiseeritud viisil, kui töötlemine ei ole vajalik avalikes huvides või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks.
Lisaks sellele on andmesubjektil, kasutades oma õigust andmete ülekantavusele vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 20 lõikele 1, õigus lasta isikuandmed edastada otse ühelt vastutavalt töötlejalt teisele, kui see on tehniliselt võimalik ja kui see ei mõjuta negatiivselt teiste isikute õigusi ja vabadusi.
Andmete ülekandmise õiguse teostamiseks võib andmesubjekt igal ajal pöörduda ükskõik millise WorldPluginsGPLi töötaja poole.
g) Õigus esitada vastuväiteid
Igal andmesubjektil on Euroopa seadusandja poolt antud õigus esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele tema konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel; see õigus põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil e või f. See kehtib ka nendel sätetel põhineva profiilianalüüsi kohta.
WorldPluginsGPL ei töötle enam isikuandmeid vastuväite korral, välja arvatud juhul, kui me suudame tõendada, et töötlemist õigustavad õigustatud ja kaalukad põhjused, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või seadusliku õiguse kehtestamine, kasutamine või kaitse.
Kui WorldPluginsGPL töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, on andmesubjektil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele sellise turunduse eesmärgil. See kehtib profiilianalüüsi suhtes, kui see on seotud sellise otseturundusega. Kui andmesubjekt esitab vastuväite otseturunduse eesmärgil toimuvale töötlemisele, ei töötle WorldPluginsGPL enam isikuandmeid sel eesmärgil.
Lisaks on andmesubjektil õigus oma konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele WorldPluginsGPLi poolt teaduslikel või ajaloolistel eesmärkidel või statistilistel eesmärkidel vastavalt GDPRi artikli 89 lõikele 1, välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.
Oma vastuväiteõiguse kasutamiseks võib andmesubjekt võtta ühendust ükskõik millise WorldPluginsGPLi töötajaga. Lisaks on andmesubjektil vabadus kasutada oma vastuseisuõigust infoühiskonna teenuste kasutamise kontekstis ja olenemata direktiivist 2002/58/EÜ, kasutades tehnilisi spetsifikatsioone automatiseeritud vahenditega.
h) Automatiseeritud individuaalsete otsuste tegemine, sealhulgas profiilianalüüs
Igal andmesubjektil on Euroopa seadusandja poolt antud õigus, et tema suhtes ei tehta üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsil põhinevat otsust, mis tekitab teda puudutavaid õiguslikke tagajärgi või mõjutab teda oluliselt, tingimusel, et see otsus (1) ei ole vajalik otsuse tegemiseks või täitmiseks, andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või 2) ei ole lubatud liidu või liikmesriigi õigusega, mida kohaldatakse vastutava töötleja suhtes ja mis näeb samuti ette asjakohased meetmed andmesubjekti õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks, või 3) ei põhine andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul.
Kui otsus (1) on vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks või (2) põhineb andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul, rakendab WorldPluginsGPL asjakohaseid meetmeid andmesubjekti õiguste, vabaduste ja õigustatud huvide kaitsmiseks, vähemalt õigust saada vastutava töötleja inimlik sekkumine, väljendada oma seisukohti ja vaidlustada otsus.
Kui andmesubjekt soovib kasutada automatiseeritud individuaalsete otsuste tegemisega seotud õigusi, võib ta igal ajal võtta ühendust ükskõik millise WorldPluginsGPLi töötajaga.
i) Õigus tühistada andmekaitse nõusolek
Igal andmesubjektil on Euroopa seadusandja poolt antud õigus igal ajal oma nõusolek tema isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.
Kui andmesubjekt soovib kasutada oma õigust nõusolekut tagasi võtta, võib ta igal ajal võtta ühendust WorldPluginsGPLi töötajaga.
11. Andmekaitsesätted seoses Facebooki kohaldamise ja kasutamisega
Sellele veebilehele on vastutav töötleja integreerinud Facebooki ettevõtte elemendid. Facebook on sotsiaalne võrgustik.
Sotsiaalvõrgustik on internetis toimuvate sotsiaalsete kohtumiste koht, veebikogukond, mis võimaldab kasutajatel üldiselt omavahel suhelda ja virtuaalses ruumis suhelda. Sotsiaalvõrgustik võib olla platvormiks arvamuste ja kogemuste vahetamiseks või võimaldada internetikogukonnale isiklikku või ametialast teavet. Facebook võimaldab sotsiaalvõrgustiku kasutajatel luua privaatseid profiile, laadida üles fotosid ja luua võrgustikke sõbrakutse kaudu.
Facebooki opereeriv ettevõte on Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Kui isik elab väljaspool Ameerika Ühendriike või Kanadat, on vastutav töötleja Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa.
Iga kord, kui pöördutakse ühele selle veebisaidi üksikuleheküljele, mida haldab vastutav töötleja ja millesse on integreeritud Facebooki komponent (Facebooki pistikprogrammid), kutsutakse isiku arvutisüsteemi veebilehitseja automaatselt Facebooki komponendi kaudu Facebooki vastava komponendi kuvamiseks alla laadima. Ülevaade kõigist Facebooki pistikprogrammidest on leitav aadressil https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Selle tehnilise protseduuri käigus teavitatakse Facebooki meie veebilehe konkreetsest alamsaidist, mida asjaomane isik külastas.
Kui asjaomane isik on samal ajal Facebooki sisse logitud, tuvastab Facebook iga kord, kui asjaomane isik külastab meie veebisaiti – ja seda kogu selle aja jooksul, mil ta meie veebisaidil viibib -, millist meie veebisaidi alamsaiti asjaomane isik külastas. Seda teavet kogutakse Facebooki komponendi kaudu ja seostatakse asjaomase isiku vastava Facebooki kontoga. Kui andmesubjekt klõpsab meie veebisaidil mõnele Facebooki nupule, näiteks nupule “Like”, või kui andmesubjekt esitab kommentaari, siis seostab Facebook selle teabe andmesubjekti isikliku Facebooki kasutajakontoga ja salvestab isikuandmed.
Facebook saab Facebooki komponendi kaudu alati teavet andmesubjekti külastuse kohta meie veebisaidil, kui andmesubjekt on samal ajal meie veebisaidi külastamise ajal Facebooki sisse logitud. See toimub sõltumata sellest, kas asjaomane isik klõpsab Facebooki komponendile või mitte. Kui selline teabe edastamine Facebookile on andmesubjekti jaoks ebasoovitav, saab andmesubjekt seda vältida, logides enne meie veebisaidil tellimuse esitamist oma Facebooki kontolt välja.
Facebooki avaldatud andmekaitse suunised, mis on kättesaadavad aadressil https://facebook.com/about/privacy/, annavad teavet isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise kohta Facebooki poolt. Lisaks selgitab see, milliseid seadistusvõimalusi Facebook pakub asjaomase isiku eraelu puutumatuse kaitsmiseks. Lisaks pakutakse erinevaid seadistusvõimalusi, et võimaldada andmete Facebookile edastamise kustutamist. Neid rakendusi saab andmesubjekt kasutada andmete Facebookile edastamise kustutamiseks.
12. Andmekaitsesätted seoses Google Analyticsi (koos anonüümimisfunktsiooniga) kohaldamise ja kasutamisega.
Sellel veebisaidil on vastutav töötleja integreerinud Google Analyticsi komponendi (koos anonüümsuse funktsiooniga). Google Analytics on veebianalüüsi teenus. Veebianalüüs on veebilehe külastajate käitumist käsitlevate andmete kogumine, koondamine ja analüüsimine. Veebianalüüsi teenus kogub muu hulgas andmeid selle kohta, milliselt veebisaidilt isik tuleb (“referrer”), milliseid alamlehekülgi on külastatud või kui tihti ja kui kaua alamlehte on külastatud. Veebianalüütikat kasutatakse peamiselt veebisaidi optimeerimiseks ja internetireklaami kulude-tulude analüüsi tegemiseks.
Google Analyticsi komponendi operaator on Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Veebianalüüsiks Google Analyticsi kaudu kasutab vastutav töötleja rakendust “_gat. _anonymizeIp”. Selle rakenduse abil lühendab Google andmesubjekti internetiühenduse IP-aadressi ja muudab selle anonüümseks, kui meie veebisaitidele sisenetakse Euroopa Liidu liikmesriigist või mõnest muust Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigist.
Google Analyticsi komponendi eesmärk on analüüsida meie veebisaidi liiklust. Google kasutab kogutud andmeid ja teavet muu hulgas selleks, et hinnata meie veebisaidi kasutamist ja esitada veebipõhiseid aruandeid, mis näitavad meie veebisaitidel toimuvat tegevust, ning pakkuda meile muid teenuseid, mis puudutavad meie veebisaidi kasutamist.
Google Analytics paigutab isiku arvutisüsteemi küpsise. Küpsiste määratlust on selgitatud eespool. Küpsise paigaldamisega saab Google analüüsida meie veebisaidi kasutamist. Iga kord, kui kasutaja külastab ühte selle veebilehe üksikutest lehekülgedest, mida haldab vastutav töötleja ja millesse on integreeritud Google Analyticsi komponent, edastab asjaomase isiku arvutisüsteemi internetibrauser automaatselt andmeid Google Analyticsi komponendi kaudu, et teha internetireklaami ja maksta Google’ile vahendustasu. Selle tehnilise menetluse käigus saab Google teada isikuandmeid, näiteks asjaomase isiku IP-aadressi, mis võimaldab Google’il muu hulgas mõista külastajate ja kliki päritolu ning seejärel määrata komisjonitasu.
Küpsiseid kasutatakse isikuandmete salvestamiseks, näiteks juurdepääsu aeg, koht, kust juurdepääs toimus, ja asjaomase isiku poolt meie veebisaidi külastamise sagedus. Iga meie veebisaidi külastuse korral edastatakse need isikuandmed, sealhulgas asjaomase isiku kasutatud internetiühenduse IP-aadress, Google’ile Ameerika Ühendriikidesse. Neid isikuandmeid säilitab Google Ameerika Ühendriikides. Google võib neid kogutud isikuandmeid tehnilise menetluse kaudu edastada kolmandatele isikutele.
Nagu eespool mainitud, võib asjaomane isik igal ajal takistada küpsiste paigaldamist meie veebilehe kaudu, tehes kasutatavas internetibrauseris vastava seadistuse ja keeldudes seega lõplikult küpsiste paigaldamisest. Selline kasutatava internetibrauseri seadistus takistab ka Google Analyticsi küpsiste paigaldamist asjaomase isiku arvutisüsteemi. Lisaks saab Google Analyticsi poolt juba kasutatud küpsiseid igal ajal veebilehitseja või muu tarkvara abil kustutada.
Lisaks on asjaomasel isikul võimalus esitada vastuväiteid Google Analyticsi poolt seoses selle veebilehe kasutamisega genereeritud andmete kogumisele ja nende andmete töötlemisele Google’i poolt. Selleks tuleb andmesubjektil alla laadida ja paigaldada brauseriplokk lingi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout alt. See veebilehitseja lisandmoodul näitab Google Analytics’ile JavaScripti abil, et andmeid ja teavet veebilehe külastuste kohta ei tohi edastada Google Analytics’ile. Google loeb veebilehitseja lisandmooduli paigaldamist vastuväiteks. Kui andmesubjekti arvutisüsteem hiljem kustutatakse, vormindatakse või paigaldatakse uuesti, peab andmesubjekt Google Analyticsi deaktiveerimiseks brauserilisandi uuesti paigaldama. Kui andmesubjekt või mõni muu tema vastutusalas olev isik on brauserilisandi eemaldanud või deaktiveerinud, võib brauserilisandi uuesti paigaldada või uuesti aktiveerida.
Lisateave ja Google’i kohaldatavad andmekaitsesätted on leitavad aadressil https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ja http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics’i on üksikasjalikumalt selgitatud järgmisel lingil https://www.google.com/analytics/.
13. Andmekaitsesätted seoses Google+ kasutamise ja kasutamisega.
Sellel veebisaidil on vastutav töötleja integreerinud komponendina Google+ nupu. Google+ on nn sotsiaalne võrgustik. Sotsiaalvõrgustik on sotsiaalne kohtumispaik internetis, veebikogukond, mis võimaldab kasutajatel üldjuhul omavahel suhelda ja virtuaalses ruumis suhelda. Sotsiaalvõrgustik võib olla platvormiks arvamuste ja kogemuste vahetamiseks või võimaldada internetikogukonnale isiklikku või ametialast teavet. Google+ võimaldab sotsiaalvõrgustiku kasutajatel lisada privaatseid profiile, laadida üles fotosid ja võrgustuda sõbrapäringute kaudu.
Google+’i operaator on Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Iga kord, kui pöördutakse ühele käesoleva veebisaidi üksikuleheküljele, mida haldab vastutav töötleja ja kuhu on integreeritud Google+ nupp, laeb asjaomase isiku arvutisüsteemi internetibrauser automaatselt alla vastava Google+ nupu kuvamise Google’ist vastava Google+ nupu komponendi kaudu. Selle tehnilise protseduuri käigus teavitatakse Google’i meie veebilehe konkreetsest alamlehest, mida asjaomane isik külastas. Üksikasjalikum teave Google+ kohta on kättesaadav aadressil https://developers.google.com/+/.
Kui asjaomane isik on samal ajal Google+’ga ühendatud, tuvastab Google iga asjaomase isiku poolt meie veebilehe külastamise ajal ja kogu tema veebilehel viibimise ajal, milliseid konkreetseid meie veebilehe alamlehekülgi asjaomane isik külastas. Seda teavet kogutakse Google+ nupu kaudu ja Google seostab seda asjaomase isiku Google+ kontoga.
Kui asjaomane isik klõpsab meie veebisaidile integreeritud Google+ nupule ja annab seega Google+ 1 soovituse, siis omistab Google selle teabe asjaomase isiku isiklikule Google+ kasutajakontole ja salvestab isikuandmed. Google salvestab andmesubjekti Google+ 1 soovituse ja teeb selle avalikult kättesaadavaks vastavalt andmesubjekti poolt sellega seoses aktsepteeritud tingimustele. Seejärel salvestatakse ja töödeldakse andmesubjekti poolt sellel veebisaidil antud Google+ 1 soovitust ja muid isikuandmeid, nagu andmesubjekti kasutatava Google+ konto nimi ja salvestatud pilt, teistes Google’i teenustes, näiteks Google’i otsingumootori tulemustes, andmesubjekti Google’i kontol või muudes kohtades, näiteks veebilehtedel või seoses reklaamidega. Google võib siduda selle veebisaidi külastuse ka muude Google’i poolt salvestatud isikuandmetega. Lisaks salvestab Google neid isikuandmeid, et parandada või optimeerida erinevaid Google’i teenuseid.
Nupu Google+ abil saab Google teavet asjaomase isiku külastuse kohta meie veebisaidil, kui see isik on meie veebisaidi külastamise ajal Google+-ga ühendatud. See juhtub sõltumata sellest, kas asjaomane isik vajutab Google+ nupule või mitte.
Kui asjaomane isik ei soovi isikuandmeid Google’ile edastada, võib ta seda vältida, logides enne meie veebisaidi külastamist oma Google+ kontost välja.
Lisateavet ja Google’i andmekaitsesätted leiate aadressil https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Täiendavaid viiteid Google’ile seoses nupuga Google+ 1 saab aadressil https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
14. Andmekaitsesätted seoses Google-AdWords’i kohaldamise ja kasutamisega
Sellel veebisaidil on vastutav töötleja integreerinud Google AdWords’i. Google AdWords on internetireklaamiteenus, mis võimaldab reklaamijal paigutada reklaame Google’i otsingumootori tulemustes ja Google’i reklaamivõrgus. Google AdWords võimaldab reklaamijal eelnevalt määrata konkreetsed märksõnad, millega seotud reklaam Google’i otsingutulemustes kuvatakse alles pärast seda, kui kasutaja kasutab otsingumootorit, et saada märksõnaga seotud otsingutulemus. Google’i reklaamivõrgus kuvatakse reklaame asjakohastel veebilehtedel automaatse algoritmi abil, võttes arvesse eelnevalt määratletud märksõnu.
Google AdWords’i operaatorfirma on Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Google AdWords’i eesmärk on meie veebisaidi reklaamimine, sisestades asjakohast reklaami kolmandate isikute veebisaitidele ja Google’i otsingumootori tulemustes ning sisestades kolmandate isikute reklaami meie veebisaidil.
Kui asjaomane isik jõuab Google’i reklaami kaudu meie veebisaidile, salvestatakse Google’i kaudu asjaomase isiku arvutisüsteemi konverteerimisküpsis. Küpsiste määratlust on selgitatud eespool. Konverteerimisküpsis kaotab oma kehtivuse 30 päeva pärast ja seda ei kasutata asjaomase isiku tuvastamiseks. Kui küpsise kehtivusaeg ei ole lõppenud, kasutatakse konverteerimisküpsist selleks, et kontrollida, kas meie veebisaidil on kutsutud üles teatud alamleheküljed, näiteks veebipoe süsteemi ostukorv. Tänu konversiooniküpsisele saavad nii Google kui ka vastutav töötleja aru, kas isik, kes on meie veebisaidil AdWords’i reklaami külastanud, on tekitanud müügi, st kas ta on sooritanud või tühistanud kauba müügi.
Google kasutab konversiooniküpsise abil kogutud andmeid ja teavet, et luua statistikat meie veebisaidi külastuse kohta. Seda külastuste statistikat kasutatakse selleks, et määrata kindlaks kasutajate koguarv, kellele AdWords’i reklaame on edastatud, kontrollida iga AdWords’i reklaami edukust või ebaõnnestumist ning optimeerida meie AdWords’i reklaame tulevikus. Ei meie ettevõte ega teised Google AdWords’i reklaamijad ei saa Google’ilt isikuandmeid.
Konversiooniküpsis salvestab isikuandmeid, näiteks asjaomase isiku poolt külastatud veebilehti. Iga kord, kui meie veebilehti külastatakse, edastatakse Google’ile Ameerika Ühendriikidesse isikuandmed, sealhulgas asjaomase isiku kasutatud internetiühenduse IP-aadress. Neid isikuandmeid säilitab Google Ameerika Ühendriikides. Google võib neid tehnilise menetluse kaudu kogutud isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele.
Asjaomane isik võib igal ajal takistada küpsiste paigaldamist meie veebilehe poolt, nagu eespool kirjeldatud, kasutades vastavat seadistust kasutatavas internetibrauseris ja seega lõplikult keelduda küpsiste paigaldamisest. Selline kasutatud internetibrauseri seadistus takistab ka Google’ile teisendusküpsiste paigutamist asjaomase isiku arvutisüsteemi. Lisaks saab Google AdWords’i poolt seatud küpsise igal ajal kustutada internetibrauseri või muu tarkvara abil.
Asjaomasel isikul on võimalus esitada vastuväiteid Google’i huvipõhisele reklaamile. Seetõttu peab asjaomane isik iga kasutatava veebilehitseja kaudu sisenema lingile www.google.de/settings/ads ja seadistama soovitud parameetrid.
Lisateave ja Google’i kohaldatavad andmekaitsesätted on leitavad aadressil https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
15. Instagrami kohaldamise ja kasutamisega seotud andmekaitsesätted
Sellele veebilehele on vastutav töötleja integreerinud Instagrami teenuse elemendid. Instagram on teenus, mida võib kirjeldada kui audiovisuaalset platvormi, mis võimaldab kasutajatel jagada fotosid ja videoid ning edastada neid andmeid teistes sotsiaalvõrgustikes.
Instagrami pakutavate teenuste operaator on Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Iga kord, kui pöördutakse ühele käesoleva veebisaidi üksikuleheküljele, mida haldab vastutav töötleja ja kuhu on integreeritud Instagrami komponent (Insta-nupp), kutsutakse andmesubjekti arvutisüsteemi internetibrauserit automaatselt üles laadima alla vastava Instagrami komponendi kuvamist. Selle tehnilise protseduuri käigus saab Instagram teada, millist konkreetset meie veebisaidi alamlehte andmesubjekt on külastanud.
Kui andmesubjekt on samal ajal Instagrami sisse logitud, tuvastab Instagram iga kord, kui andmesubjekt meie veebilehelt meie veebilehele helistab – ja kogu meie veebilehel viibimise ajal -, millist konkreetset meie veebilehe alamlehte andmesubjekt on külastanud. Seda teavet kogutakse Instagrami komponendi kaudu ja see on seotud isiku vastava Instagrami kontoga. Kui andmesubjekt klõpsab meie veebisaidil ühel Instagrami nupul, siis võrdleb Instagram seda teavet andmesubjekti isikliku Instagrami kasutajakontoga ja salvestab isikuandmed.
Instagram saab Instagrami komponendi kaudu teavet selle kohta, et andmesubjekt on külastanud meie veebisaiti, tingimusel et andmesubjekt on meie veebisaidi külastamise ajal Instagrami ühendatud. See toimub sõltumata sellest, kas isik vajutab Instagrami nupule või mitte. Kui selline teabe edastamine Instagrami on isiku jaoks ebasoovitav, võib isik seda takistada, logides enne meie veebisaidile helistamist oma Instagrami kontolt välja.
Lisateave ja Instagrami kohaldatavad andmekaitsesätted on leitavad aadressil https://help.instagram.com/155833707900388 ja https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
16. Andmekaitsesätted seoses Jetpack for WordPressi kohaldamise ja kasutamisega
Sellel veebisaidil on vastutav töötleja integreerinud Jetpacki. Jetpack on WordPressi pistikprogramm, mis pakub WordPressi-põhise veebisaidi käitajale lisafunktsioone. Jetpack võimaldab veebisaidi operaatoril muu hulgas saada ülevaadet veebisaidi külastajatest. Sõnumite ja nendega seotud väljaannete kuvamise või lehel sisu jagamise võimaluse abil on võimalik suurendada ka külastajate arvu. Lisaks on Jetpacki sisse ehitatud turvafunktsioonid, seega on Jetpacki kasutav veebileht paremini kaitstud brute force’i rünnakute eest. Jetpack optimeerib ja kiirendab ka piltide laadimist veebilehele.
Jetpack Plug-Ins for WordPressi operaatorfirma on Automattic Inc. 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Operaatorfirma kasutab Quantcast Inc. 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA, loodud jälgimistehnoloogiat.
Jetpack paigutab isiku kasutatavasse arvutisüsteemi küpsise. Küpsiste määratlus on selgitatud eespool. Iga üleskutse korral ühele selle veebisaidi üksikuleheküljele, mida haldab vastutav töötleja ja kuhu on integreeritud Jetpacki komponent, kutsutakse andmesubjekti arvutisüsteemi veebilehitseja automaatselt üles esitama Automatticile Jetpacki komponendi kaudu andmeid analüüsimiseks. Selle tehnilise protseduuri käigus saab Automattic andmeid, mida kasutatakse veebilehe külastuste ülevaate koostamiseks. Sel viisil saadud andmeid kasutatakse andmesubjekti käitumise analüüsimiseks, kellel on juurdepääs vastutava töötleja veebilehele, ning neid analüüsitakse veebilehe optimeerimiseks. Jetpacki komponendi kaudu kogutud andmeid ei kasutata andmesubjekti tuvastamiseks ilma andmesubjekti eelneva, eraldi selgesõnalise nõusolekuta. Andmed tehakse teatavaks ka Quantcastile. Quantcast kasutab andmeid samadel eesmärkidel kui Automattic.
Asjaomane isik võib, nagu eespool öeldud, igal ajal meie veebisaidi kaudu küpsiste paigaldamist takistada, kasutades selleks kasutatava veebilehitseja vastavat seadistust, ja seega küpsiste paigaldamisest jäädavalt keelduda. Selline kasutatava veebilehitseja seadistamine takistab ka Automattic/Quantcastil küpsiste paigaldamist asjaomase isiku arvutisüsteemi. Lisaks saab Automattic/Quantcasti poolt juba kasutatud küpsiseid igal ajal veebilehitseja või muu tarkvara abil kustutada.
Lisaks on asjaomasel isikul võimalus esitada vastuväiteid selle veebisaidi kasutamisega seotud andmete kogumisele, mis on loodud Jetpacki küpsise abil, ning nende andmete töötlemisele Automattic/Quantcasti poolt, ning võimalus esitada vastuväiteid. Selleks peab asjaomane isik vajutama lingi https://www.quantcast.com/opt-out/ all asuvat “loobumise” nuppu, mis võimaldab küpsise deaktiveerimist. Sel eesmärgil paigaldatud deaktiveerimisküpsis paigutatakse asjaomase isiku kasutatavasse arvutisüsteemi. Kui küpsised kustutatakse andmesubjekti süsteemist, peab andmesubjekt seejärel lingi tagasi kutsuma ja seadma uue deaktiveerimisküpsise.
Deaktiveerimisküpsise seadmisega on siiski võimalik, et andmesubjekt ei saa enam täielikult kasutada vastutava töötleja veebisaite.
Automattic’i kohaldatavate andmekaitsesätetega saab tutvuda veebilehel https://automattic.com/privacy/. Quantcasti kohaldatavate andmekaitsesätetega saab tutvuda aadressil https://www.quantcast.com/privacy/.
17. Andmekaitsesätted seoses LinkedIni kohaldamise ja kasutamisega
Vastutav töötleja on sellele veebisaidile integreerinud ettevõtte LinkedIn elemendid. LinkedIn on veebipõhine suhtlusvõrgustik, mis võimaldab olemasolevatel ärikontaktidel kasutajatel luua sidemeid ja uusi ärikontakte. LinkedIni kasutab üle 400 miljoni registreeritud kasutaja enam kui 200 riigis. Selle tulemusena on LinkedIn praegu suurim ärikontaktide platvorm ja üks enim külastatavaid veebisaite maailmas.
LinkedIn’i operaatorfirma on LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Väljaspool Ameerika Ühendriike vastutab LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa.
Iga üleskutse korral ühele käesoleva veebisaidi üksikuleheküljele, mida haldab vastutav töötleja ja kuhu on integreeritud LinkedIn’i komponent (LinkedIn’i pistikprogramm), kutsutakse andmesubjekti arvutisüsteemi internetibrauserit automaatselt üles laadima LinkedIn’i vastava komponendi kuvamist LinkedIn’ist. Täiendavat teavet LinkedIn-i pistikprogrammi kohta leiate aadressilt https://developer.linkedin.com/plugins. Selle tehnilise protseduuri käigus võimaldab LinkedIn välja selgitada, millist konkreetset meie veebisaidi alamlehte asjaomane isik külastas.
Kui asjaomane isik on samaaegselt LinkedInis sisse logitud, tuvastab LinkedIn iga kord, kui asjaomane isik meie veebisaiti külastab – ja kogu tema viibimise ajal meie veebisaidil -, millist konkreetset meie veebisaidi alamlehte asjaomane isik on külastanud. Seda teavet kogutakse LinkedIn-komponendi kaudu ja seostatakse asjaomase isiku vastava LinkedIn-kontoga. Kui andmesubjekt klõpsab meie veebisaidi ühel LinkedIn-nupul, siis omistab LinkedIn selle teabe andmesubjekti isiklikule LinkedIn-kasutajakontole ja salvestab isikuandmed.
LinkedIn saab LinkedIn-komponendi kaudu teavet selle kohta, et andmesubjekt on külastanud meie veebisaiti, tingimusel, et andmesubjekt on meie veebisaidi külastamise ajal LinkedIniga ühendatud. See toimub sõltumata sellest, kas isik vajutab LinkedIn-nupule või mitte. Kui selline teabe edastamine LinkedInile ei ole asjaomase isiku jaoks soovitav, saab asjaomane isik seda vältida, logides enne meie veebisaidil tellimuse esitamist oma LinkedIn-kontost välja.
LinkedIn pakub aadressil https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls võimalust loobuda e-kirjadest, SMS-idest ja suunatud reklaamidest, samuti võimalust hallata reklaamide parameetreid. LinkedIn kasutab ka selliseid partnereid nagu Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ja Lotame. Nende küpsiste seadistamisest saab keelduda aadressil https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIni suhtes kohaldatav privaatsuspoliitika on kättesaadav aadressil https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIni küpsiste poliitika on kättesaadav aadressil https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
18. Andmekaitsesätted seoses Twitteri kohaldamise ja kasutamisega
Sellel veebisaidil on vastutav töötleja integreerinud Twitteri elemente. Twitter on avalikult kättesaadav mitmekeelne mikroblogiteenus, kus kasutajad saavad avaldada ja edastada “säutsusid”, st lühikesi sõnumeid, mille pikkus on piiratud 280 tähemärgiga. Need lühisõnumid on kättesaadavad kõigile, ka neile, kes ei ole Twitteriga ühendatud. Samuti kuvatakse säutsud asjaomase kasutaja “jälgijatele”. Jälgijad on teised Twitteri kasutajad, kes jälgivad kasutaja säutsusid. Lisaks võimaldab Twitter pöörduda laiale publikule hashtagide, linkide või retweetide kaudu.
Twitteri operaatorfirma on Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Iga kord, kui tehakse üleskutse ühele käesoleva veebisaidi üksikuleheküljele, mida haldab vastutav töötleja ja kuhu on integreeritud Twitteri komponent (Twitteri nupp), kutsutakse andmesubjekti arvutisüsteemi internetibrauser automaatselt üles laadima Twitteri vastava Twitteri komponendi kuvamist. Täiendav teave Twitteri nuppude kohta on kättesaadav aadressil https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Selle tehnilise protseduuri käigus võimaldab Twitter välja selgitada, millist konkreetset meie veebilehe alamlehte asjaomane isik külastas. Twitteri komponendi integreerimine on mõeldud selle veebisaidi sisu edastamiseks, et võimaldada meie kasutajatel tutvustada seda veebisaiti digitaalses maailmas ja suurendada meie külastajate arvu.
Kui asjaomane isik on samaaegselt ühendatud Twitteriga, tuvastab Twitter iga asjaomase isiku poolt meie veebilehe külastamise ajal ja kogu tema veebilehel viibimise ajal, millist konkreetset meie veebilehe alamlehte asjaomane isik on külastanud. See teave kogutakse Twitteri komponendi kaudu ja seostatakse asjaomase isiku vastava Twitteri kontoga. Kui andmesubjekt klõpsab meie veebisaidil ühel Twitteri nupul, siis omistab Twitter selle teabe andmesubjekti isiklikule Twitteri kasutajakontole ja salvestab isikuandmed.
Twitter saab Twitteri komponendi kaudu teavet selle kohta, et andmesubjekt on külastanud meie veebisaiti, tingimusel, et andmesubjekt on meie veebisaidi külastamise ajal Twitterisse sisse logitud. See toimub sõltumata sellest, kas isik klõpsab Twitteri komponendile või mitte. Kui selline teabe edastamine Twitterile ei ole andmesubjekti jaoks soovitav, võib andmesubjekt seda vältida, logides enne meie veebisaidil tellimuse esitamist oma Twitteri kontolt välja.
Twitteri kohaldatavad andmekaitsesätted on leitavad aadressil https://twitter.com/privacy?lang=en.
19. Makseviis : Andmekaitsesätted seoses PayPali kui maksevahendi kasutamisega
Sellel veebisaidil on vastutav töötleja integreerinud PayPali elemendid. PayPal on veebipõhiste makseteenuste pakkuja. Makseid töödeldakse PayPal-kontode kaudu, mis on virtuaalsed era- või ärikontod. PayPal suudab töödelda ka virtuaalseid krediitkaardimakseid, kui kasutajal ei ole PayPal-kontot. PayPal-kontot hallatakse e-posti aadressi kaudu, seega puuduvad traditsioonilised kontonumbrid. PayPal võimaldab käivitada veebimakseid kolmandatele isikutele või saada makseid. PayPal aktsepteerib ka proxy-funktsioone ja pakub ostjakaitseteenuseid.
PayPali Euroopa tegevusettevõte on PayPal (Europe) S.à.r.l. && Co. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luksemburg.
Kui asjaomane isik valib veebipoes tellimuse vormistamise käigus makseviisiks “PayPal”, edastame me automaatselt asjaomase isiku andmed PayPalile. Selle maksevõimaluse valimisega nõustub andmesubjekt makse töötlemiseks vajalike isikuandmete edastamisega.
PayPalile edastatavad isikuandmed on tavaliselt eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, IP-aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number või muud makse töötlemiseks vajalikud andmed. Ka ostulepingu töötlemiseks on vaja selliseid isikuandmeid, mis on seotud vastava tellimusega.
Nende andmete edastamine on mõeldud maksete töötlemiseks ja pettuste ennetamiseks. Vastutav töötleja edastab isikuandmed PayPalile, eelkõige juhul, kui edastamiseks on õigustatud huvi. PayPal edastab PayPali ja vastutava töötleja vahel andmete töötlemiseks vahetatud isikuandmed majanduskrediidiasutustele. See edastamine on ette nähtud isikusamasuse ja krediidivõimelisuse kontrollimiseks.
Vajaduse korral edastab PayPal isikuandmeid oma tütarettevõtetele ja teenusepakkujatele või alltöövõtjatele, kui see on vajalik lepinguliste kohustuste täitmiseks või tellimuse raames toimuvaks andmetöötluseks.
Andmesubjektil on võimalus igal ajal tühistada PayPali nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Tagasivõtmine ei mõjuta isikuandmeid, mida töödeldakse, kasutatakse või edastatakse vastavalt (lepingulisele) maksetöötlusele.
PayPali kohaldatavad andmekaitsesätted on leitavad aadressil https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.
20. Töötlemise õiguslik alus
Art. 6(1) lit. a GDPR on õiguslikuks aluseks töötlemistoimingutele, mille jaoks saame nõusoleku konkreetsel töötlemisotstarbel. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on lepinguosaline, nagu näiteks juhul, kui töötlemistoimingud on vajalikud kaupade tarnimiseks või muu teenuse osutamiseks, põhineb töötlemine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil b. Sama kehtib töötlemise kohta, mis on vajalik lepingueelsete meetmete täitmiseks, näiteks meie toodete või teenuste taotluste puhul. Kui meie ettevõtte suhtes kehtib õiguslik kohustus, mille kohaselt on isikuandmete töötlemine vajalik, nt maksukohustuste täitmiseks, põhineb töötlemine andmekaitseseaduse artikli 6 lõike 1 punktil b. 6 lõike 1 punkti c PIBR.
Harvadel juhtudel võib isikuandmete töötlemine olla vajalik andmesubjekti või muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks. See oleks näiteks siis, kui külastaja sai meie ettevõttes vigastada ja tema nimi, vanus, ravikindlustuse andmed või muud elutähtsad andmed tuleb edastada arstile, haiglale või muule kolmandale isikule. Sellisel juhul põhineks töötlemine art. 6 lõike 1 punkti d alusel.
Lõpuks võiks töötlemine põhineda GDPRi artikli 6 lõike 1 punktil f. Seda õiguslikku alust kasutatakse töötlemistoimingute puhul, mis ei ole hõlmatud ühegi eespool nimetatud õigusliku alusega, kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, kaaluvad need huvid üles. Selline töötlemine on eriti lubatud, sest Euroopa seadusandja on seda eraldi maininud. Ta leidis, et õigustatud huvi võib eeldada, kui andmesubjekt on vastutava töötleja klient (isikuandmete kaitse üldmääruse põhjenduse 47 teine lause).
21. Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid
Kui isikuandmete töötlemine põhineb direktiivi artikli 6 lõike 1 punktil f, on meie õigustatud huvi teostada oma tegevust kõigi meie töötajate ja aktsionäride heaolu nimel.
22. Isikuandmete säilitamise aeg
Isikuandmete säilitamisperioodi kindlaksmääramise kriteeriumiks on vastav seaduslik säilitamisperiood. Pärast selle tähtaja möödumist kustutatakse vastavad andmed süstemaatiliselt, kui neid ei vajata enam lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks.
23. Isikuandmete esitamine kui õiguslik või lepinguline nõue; lepingu sõlmimiseks vajalik nõue; andmesubjekti kohustus esitada isikuandmeid; selliste andmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed
Juhime tähelepanu, et isikuandmete esitamist nõuab osaliselt seadus (nt maksueeskirjad) või see võib tuleneda ka lepingulistest sätetest (nt teave lepingupartneri kohta).
Mõnikord võib olla vajalik sõlmida leping, mille raames andmesubjekt esitab meile isikuandmeid, mida me seejärel töötleme. Näiteks on andmesubjekt kohustatud esitama meile isikuandmeid, kui meie ettevõte sõlmib temaga lepingu. Isikuandmete esitamata jätmise tagajärjeks on, et lepingut andmesubjektiga ei sõlmita.
Enne isikuandmete esitamist peab andmesubjekt võtma ühendust ükskõik millise töötajaga. Töötaja teavitab andmesubjekti sellest, kas isikuandmete esitamine on seadusest või lepingust tulenevalt nõutav või kas see on vajalik lepingu sõlmimiseks, kas isikuandmete esitamine on kohustuslik ja millised on isikuandmete esitamata jätmise tagajärjed.
24. Automaatse otsustusprotsessi olemasolu
Vastutustundliku ettevõttena ei kasuta me automaatset otsustamist ega profiilianalüüsi.