Wij zijn erg blij met de interesse die u in ons bedrijf toont. De bescherming van gegevens heeft voor de directie van WorldPluginsGPL een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina’s van WorldPluginsGPL is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens; wanneer een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen wij in de regel de toestemming van de betrokkene.
De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op WorldPluginsGPL. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.
Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft WorldPluginsGPL talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de door deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De gegevensoverdracht via het internet kan echter in principe veiligheidsleemten vertonen, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per e-mail.
1. Definities
De gegevensbeschermingsverklaring van WorldPluginsGPL is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor de aanneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Daartoe willen wij eerst de gebruikte terminologie toelichten.
In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij met name de volgende begrippen:
a) Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
b) Betrokkene
De betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.
c) Verwerking
Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.
d) Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het oog op de beperking van hun verwerking in de toekomst.
e) Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met zijn prestaties op het werk, zijn economische situatie, zijn gezondheid, zijn persoonlijke voorkeuren, zijn interesses, zijn betrouwbaarheid, zijn gedrag, zijn locatie of zijn verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.
f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde persoon kunnen worden gekoppeld zonder gebruikmaking van aanvullende informatie, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.
g) Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke
De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het recht van de Unie of van de Lid-Staten het doel van en de middelen voor deze verwerking vaststelt, kan in het recht van de Unie of van de Lid-Staten worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria deze wordt aangewezen.
(h) Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
i) Ontvanger
De ontvanger is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam aan wie, respectievelijk waaraan de persoonsgegevens worden meegedeeld, ongeacht of het al dan niet een derde betreft. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of van een Lid-Staat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet voldoen aan de gegevensbeschermingsregels die op grond van de doeleinden van de verwerking van toepassing zijn.
j) Derden
Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.
k) Toestemming
De toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee deze door middel van een duidelijke verklaring of een bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking
Verantwoordelijke voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere gegevensbeschermingsbepalingen is :
WorldPluginsGPL
E-mail: [email protected]
Website: https://worldpluginsgpl.com
3. Cookies
De webpagina’s van WorldPluginsGPL maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in een computersysteem worden opgeslagen via een webbrowser.
Veel websites en webservers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een “cookie-ID”. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks die wordt gebruikt om webpagina’s en servers toe te wijzen aan de specifieke webbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser onderscheiden van het onderwerp van data van andere webbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke ID van de cookie.
Door het gebruik van cookies kan WorldPluginsGPL de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de instelling van cookies.
Met behulp van een cookie kunnen informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals hierboven vermeld, in staat om gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker gemakkelijker te maken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens toegangsgegevens in te voeren wanneer hij de website bezoekt, aangezien deze gegevens door de website worden overgenomen, en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een onlinewinkel. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd dankzij een cookie.
De betrokkene kan te allen tijde de installatie van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser, en kan zo de installatie van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds geïnstalleerde cookies op elk moment worden verwijderd door middel van een webbrowser of andere software. Dit is mogelijk in alle huidige internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser uitschakelt, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.
4. Verzamelen van gegevens en algemene informatie
De website WorldPluginsGPL verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem de site oproept. Deze gegevens en algemene informatie worden opgeslagen in serverlogbestanden. De verzamelde gegevens kunnen zijn: (1) de gebruikte typen browsers en hun versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website oproept (de “referrers”), (4) sub-websites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de provider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in geval van een aanval op onze computersystemen.
Uit het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt WorldPluginsGPL geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is veeleer noodzakelijk om (1) de inhoud van onze website correct te verspreiden, (2) de inhoud van onze website en de bijbehorende reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze computersystemen en websitetechnologie op lange termijn te waarborgen, en (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Bijgevolg analyseert WorldPluginsGPL de verzamelde gegevens en informatie op statistische wijze en anoniem, met als doel de bescherming en beveiliging van onze bedrijfsgegevens te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. Anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van persoonlijke gegevens die door een betrokkene zijn verstrekt.
5. Registratie op onze website
De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren door zijn/haar persoonsgegevens op te geven. De persoonsgegevens die aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden bepaald door het invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik van de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan verzoeken om doorgifte aan een of meer verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) die de persoonsgegevens ook gebruiken voor een intern doel dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven.
Bij de registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking wordt ook het door de Internet Service Provider (ISP) toegewezen en door de betrokkene gebruikte IP-adres – datum en tijdstip van registratie – opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats in het kader van het feit dat alleen op die manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en, indien nodig, onderzoek naar overtredingen mogelijk is. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de veiligheid van de verantwoordelijke voor de verwerking te waarborgen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven of indien de doorgifte ten behoeve van strafrechtelijke vervolging dient.
De registratie van de betrokkene, met vrijwillige opgave van zijn persoonsgegevens, is bedoeld om de verantwoordelijke voor de verwerking in staat te stellen hem inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van het onderwerp alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde gebruikers vrij om de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of deze volledig uit de gegevensbestanden van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.
De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt iedere betrokkene die daarom verzoekt te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen. Bovendien is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene te corrigeren of te wissen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat om dergelijke gegevens te bewaren. Alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.
6. Abonnement op onze nieuwsbrieven
Op de website van WorldPluginsGPL hebben gebruikers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van ons bedrijf. Het voor dit doel gebruikte invoermasker bepaalt welke persoonsgegevens worden doorgegeven en wanneer de nieuwsbrief bij de verantwoordelijke voor de verwerking wordt besteld.
WorldPluginsGPL informeert zijn klanten en zakenpartners regelmatig over de aanbiedingen van het bedrijf door middel van een nieuwsbrief. De betrokkene kan de nieuwsbrief van het bedrijf alleen ontvangen als (1) hij of zij over een geldig e-mailadres beschikt en (2) hij of zij zich voor de nieuwsbrief aanmeldt. Naar het e-mailadres dat door de betrokkene voor de eerste keer voor de toezending van de nieuwsbrief is geregistreerd, wordt om juridische redenen een bevestigingse-mail gestuurd in het kader van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingse-mail wordt gebruikt om aan te tonen dat de eigenaar van het e-mailadres, als de betrokkene, gemachtigd is om de nieuwsbrief te ontvangen.
Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief registreren wij ook het IP-adres van het computersysteem dat door de Internet Service Provider (ISP) is toegewezen en dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van inschrijving, alsmede de datum en het tijdstip van inschrijving. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om later inzicht te krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene en dient derhalve het doel van de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.
Persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefregistratie worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor de registratie in kwestie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief, of bij een verandering van de technische omstandigheden. Persoonsgegevens die door de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming om persoonsgegevens op te slaan die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Een link naar de herroeping van de toestemming is in elke nieuwsbrief te vinden. Het is ook mogelijk zich te allen tijde rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking uit te schrijven voor de nieuwsbrief, of dit op een andere manier aan de verantwoordelijke voor de verwerking mee te delen.
7. Opvolging van de nieuwsbrief
De WorldPluginsGPL-nieuwsbrief bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in deze e-mails, die in HTML-formaat worden verzonden om het mogelijk te maken logbestanden op te slaan en te analyseren. Dit maakt statistische analyse van het succes of falen van online marketing campagnes mogelijk. Op basis van de ingebedde trackingpixel kan WorldPluginsGPL zien of en wanneer een e-mail door een betrokken persoon werd geopend, en welke links in de e-mail door de betrokken personen werden opgeroepen.
De persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben het recht om de desbetreffende afzonderlijke verklaring van toestemming, afgegeven door middel van de dubbele opt-in procedure, te allen tijde in te trekken. Na herroeping worden de persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. Een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief wordt door WorldPluginsGPL automatisch als een herroeping beschouwd.
8. Mogelijkheid tot contact via de website
De website van WorldPluginsGPL bevat informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen e-mailadres. Wanneer een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. De persoonsgegevens die de betrokkene vrijwillig aan de verantwoordelijke voor de verwerking meedeelt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.
9. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de tijd die nodig is om het doel van de bewaring te bereiken, of voor de tijd die is toegestaan door de Europese of andere wetgevers in de wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
Indien het doel van de bewaring niet van toepassing is, of indien een door de Europese of andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaringstermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens systematisch geblokkeerd of gewist overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
10. Rechten van de betrokkene
a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij zich te allen tijde wenden tot iedere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
b) Recht van toegang
Iedere betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde gratis informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie
de doeleinden van de verwerking ;
de betrokken categorieën persoonsgegevens
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties ;
indien mogelijk, de beoogde periode voor het bewaren van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gehanteerd om die periode te bepalen ;
het bestaan van het recht te verzoeken om of bezwaar te maken tegen rectificatie of wissing van persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene
het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit ;
wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf zijn verkregen, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens ;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de IGR en, ten minste in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de betrokken logica en de betekenis en de gevolgen die voor de betrokkene van een dergelijke verwerking worden beoogd.
Daarnaast heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht op de hoogte te worden gebracht van de passende waarborgen in verband met deze doorgifte.
Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging rectificatie te verkrijgen van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.
Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld te verkrijgen dat de hem betreffende persoonsgegevens worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de verplichting om persoonsgegevens onverwijld te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is :
De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPS of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPS en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en wanneer er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de verlening van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR.
Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en indien een betrokkene wenst te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door WorldPluginsGPL, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder. Een medewerker van WorldPluginsGPL is er verantwoordelijk voor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt uitgevoerd.
Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is deze gegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken voor persoonsgegevens ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door deze voor de verwerking verantwoordelijken van elke koppeling met deze persoonsgegevens, of van elke kopie of reproductie van deze gegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van WorldPluginsGPL zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.
e) Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking een beperking van de verwerking te verkrijgen, wanneer een van de volgende voorwaarden van toepassing is :
De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onwettig en de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor het doel van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van het PDSG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die door WorldPluginsGPL zijn opgeslagen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van WorldPluginsGPL zal de nodige stappen ondernemen om de verwerking te beperken.
f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verantwoordelijke voor de verwerking zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht dergelijke gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder te worden belemmerd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPS of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPS, of een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPS het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is en geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.
Om zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van WorldPluginsGPL.
g) Recht op bezwaar
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, een recht dat is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPS. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
WorldPluginsGPL zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in het geval van een bezwaar, tenzij we het bestaan kunnen aantonen van legitieme en dwingende redenen die de verwerking rechtvaardigen en die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de instelling, uitoefening of verdediging van een wettelijk recht.
Indien WorldPluginsGPL persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens ten behoeve van een dergelijke marketing. Dit is van toepassing op profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal WorldPluginsGPL de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door WorldPluginsGPL met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden, in overeenstemming met artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
Om zijn recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van WorldPluginsGPL. Bovendien staat het de betrokkene vrij om, in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht van verzet uit te oefenen via geautomatiseerde middelen met gebruikmaking van technische specificaties.
h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem verregaand treft, mits dit besluit (1) niet noodzakelijk is voor het nemen of uitvoeren van het besluit een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan op grond van de EU-wetgeving of de nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die tevens voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft WorldPluginsGPL passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op een menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.
Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van WorldPluginsGPL.
i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.
Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van WorldPluginsGPL.
11. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Facebook
Op deze site heeft de verantwoordelijke voor de verwerking elementen van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.
Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online gemeenschap, die over het algemeen gebruikers in staat stelt met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of professionele informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en netwerken te creëren door middel van vriendschapsverzoeken.
De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Indien een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de controller wordt beheerd en waarin een Facebook-component (Facebook plug-ins) is geïntegreerd, wordt de webbrowser van het computersysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de desbetreffende Facebook-component via de Facebook-component van Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens deze technische procedure wordt Facebook geïnformeerd over de specifieke subsite van onze website die door de betrokkene werd bezocht.
Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, detecteert Facebook bij elke oproep van onze website door de betrokkene – en voor de duur van zijn verblijf op onze website – welke specifieke subsite van onze website door de betrokkene werd bezocht. Deze informatie wordt via de Facebook-component verzameld en aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene klikt op een van de Facebook-knoppen op onze website, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk”-knop, of als de betrokkene een opmerking indient, dan associeert Facebook deze informatie met de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.
Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie over het bezoek van de betrokkene aan onze website, wanneer de betrokkene op het moment van het bezoek aan onze website tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene al dan niet op de Facebook-component klikt. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook voor de betrokkene ongewenst is, kan de betrokkene dit verhinderen door uit te loggen uit zijn Facebook-account voordat hij een bestelling op onze website plaatst.
De door Facebook gepubliceerde richtlijn inzake gegevensbescherming, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Bovendien wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen. Bovendien worden verschillende configuratiemogelijkheden geboden om de gegevensoverdracht aan Facebook te kunnen verwijderen. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een gegevensoverdracht aan Facebook te verwijderen.
12. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
Op deze site heeft de verantwoordelijke voor de verwerking de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, ordenen en analyseren van gegevens over het gedrag van websitebezoekers. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over van welke website iemand afkomstig is (de “verwijzer”), welke subpagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bezocht. Web analytics wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om een kosten-batenanalyse van internetreclame te maken.
De exploitant van het onderdeel Google Analytics is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Voor webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing “_gat. _anonymizeIp”. Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer toegang tot onze websites wordt verkregen vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere overeenkomstsluitende staat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites laten zien, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons te verrichten.
Google Analytics plaatst een cookie op het computersysteem van de persoon. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Door de installatie van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een gebruiker een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser van het computersysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component met het oog op onlinereclame en de betaling van provisies aan Google. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere in staat stelt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens de betaling van provisies vast te stellen.
De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de plaats van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze verzamelde persoonsgegevens via de technische procedure aan derden doorgeven.
Zoals hierboven vermeld, kan de betrokkene de installatie van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo de installatie van cookies definitief weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google Analytics een cookie installeert op het computersysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde door middel van een webbrowser of andere software worden verwijderd.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics in verband met het gebruik van deze website en tegen de verwerking van deze gegevens door Google. Daartoe moet de betrokkene onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout een browser-plugin downloaden en installeren. Deze browser add-on geeft door middel van JavaScript aan Google Analytics aan dat gegevens en informatie over bezoeken aan de website niet aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het computersysteem van de betrokkene vervolgens wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de betrokkene of een andere persoon onder zijn verantwoordelijkheid de browser add-on heeft gedeïnstalleerd of gedeactiveerd, kunnen de browser add-ons opnieuw worden geïnstalleerd of opnieuw worden geactiveerd.
Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.
13. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Google+.
Op deze website heeft de controller de knop Google+ als component geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap, die over het algemeen gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of professionele informatie te verstrekken. Google+ biedt gebruikers van sociale netwerken onder meer de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.
De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, downloadt de internetbrowser van het computersysteem van de betrokkene automatisch een weergave van de overeenkomstige Google+ knop van Google via de overeenkomstige Google+ knopcomponent. Tijdens deze technische procedure wordt Google geïnformeerd over de specifieke subpagina van onze website die door de betrokkene werd bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ vindt u onder https://developers.google.com/+/.
Indien de betrokkene tegelijkertijd met Google+ is verbonden, herkent Google bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website en tijdens de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina’s van onze website door de betrokkene werden bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en Google associeert deze met het Google+ account dat overeenkomt met de betrokken persoon.
Als de betrokkene op de in onze website geïntegreerde Google+ knop klikt en zo een Google+ 1 aanbeveling doet, dan wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op. Google registreert de Google+ 1 aanbeveling van de betrokkene en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Vervolgens worden een door de betrokkene op deze website gegeven Google+ 1 aanbeveling en andere persoonsgegevens, zoals de door de betrokkene gebruikte Google+ accountnaam en de opgenomen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-diensten, zoals de resultaten van Google-zoekmachines, het Google-account van de betrokkene of op andere locaties, bijvoorbeeld op webpagina’s, of in verband met advertenties. Google kan het bezoek aan deze website ook koppelen aan andere persoonlijke gegevens die door Google zijn opgeslagen. Bovendien registreert Google deze persoonlijke gegevens om de verschillende Google-diensten te verbeteren of te optimaliseren.
Met de Google+ knop ontvangt Google informatie over het bezoek aan onze website door de betreffende persoon, indien deze persoon is verbonden met Google+ op het moment van het bezoek aan onze website. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Google+ knop klikt.
Indien de betrokkene geen persoonlijke gegevens aan Google wil doorgeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Google+ account voordat hij onze website oproept.
Meer informatie en de bepalingen van Google inzake gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Verdere verwijzingen van Google met betrekking tot de Google+ 1 knop zijn te vinden onder https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
14. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Google-AdWords
Op deze site heeft de controller Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een internetreclamedienst waarmee de adverteerder advertenties kan plaatsen in de resultaten van de Google-zoekmachine en in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder specifieke zoekwoorden vooraf definiëren, waarmee een advertentie in de zoekresultaten van Google pas achteraf wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekresultaat op te zoeken dat relevant is voor het zoekwoord. In het advertentienetwerk van Google worden advertenties op relevante webpagina’s weergegeven met behulp van een automatisch algoritme, waarbij rekening wordt gehouden met de vooraf gedefinieerde trefwoorden.
De exploitatiemaatschappij van Google AdWords is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door het invoegen van relevante reclame op websites van derden en in de resultaten van zoekmachines van Google en het invoegen van reclame van derden op onze website.
Als een relevante persoon onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt via Google een conversiecookie opgeslagen in het computersysteem van de relevante persoon. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokken persoon te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversie-cookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online-winkelsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Dankzij de conversie-cookie kunnen zowel Google als de voor de verwerking verantwoordelijke nagaan of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft opgeroepen, een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. of hij of zij een verkoop van goederen heeft uitgevoerd of geannuleerd.
De gegevens en informatie die door middel van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om statistieken over het bezoek aan onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat door AdWords-advertenties werd bediend, om het succes of het falen van elke AdWords-advertentie na te gaan en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen persoonlijk identificeerbare informatie van Google.
De conversie-cookie slaat persoonlijke informatie op, zoals de webpagina’s die door de betrokkene zijn bezocht. Bij elk bezoek aan onze webpagina’s worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.
De betrokkene kan te allen tijde de installatie van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo de installatie van cookies definitief weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het computersysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere software worden verwijderd.
De betrokkene heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Daartoe dient de betrokkene in elk van de gebruikte browsers de link www.google.de/settings/ads te openen en de gewenste parameters in te stellen.
Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
15. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Instagram
Op deze site heeft de verantwoordelijke voor de verwerking elementen van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden omschreven als een audiovisueel platform, dat gebruikers in staat stelt foto’s en video’s te delen en deze gegevens ook in andere sociale netwerken uit te zenden.
De werkmaatschappij voor de door Instagram aangeboden diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het computersysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de betreffende Instagram-component te downloaden. In het kader van deze technische procedure krijgt Instagram kennis van de specifieke subpagina van onze website die door de betrokkene is bezocht.
Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, detecteert Instagram bij elke oproep van onze website door de betrokkene – en gedurende de gehele duur van zijn verblijf op onze website – welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Instagram-component en wordt gekoppeld aan de desbetreffende Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Instagram-knoppen op onze website klikt, vergelijkt Instagram deze informatie vervolgens met de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.
Instagram ontvangt via de Instagram-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van de oproep op onze website is verbonden met Instagram. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Instagram-knop klikt. Indien een dergelijke overdracht van gegevens aan Instagram voor de betrokkene onwenselijk is, kan de betrokkene dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Instagram-account voordat hij of zij onze website oproept.
Aanvullende informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
16. Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Jetpack voor WordPress
Op deze site heeft de controller Jetpack geïntegreerd. Jetpack is een WordPress plug-in, die de beheerder van een op WordPress gebaseerde website extra functionaliteit biedt. Jetpack stelt de websitebeheerder onder meer in staat om een overzicht te hebben van de websitebezoekers. Door berichten en gerelateerde publicaties te tonen, of de mogelijkheid om inhoud op de pagina te delen, is het ook mogelijk om het aantal bezoekers te verhogen. Daarnaast zijn er beveiligingsfuncties ingebouwd in Jetpack, zodat een site die Jetpack gebruikt beter beschermd is tegen brute force aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van afbeeldingen op de website.
De werkmaatschappij van Jetpack Plug-Ins voor WordPress is Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. De werkmaatschappij maakt gebruik van trackingtechnologie die is ontwikkeld door Quantcast Inc. 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.
Jetpack plaatst een cookie op het computersysteem dat door de persoon wordt gebruikt. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de webbrowser van het computersysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om via de Jetpack-component gegevens voor analyse aan Automattic te verstrekken. Tijdens deze technische procedure ontvangt Automattic gegevens die worden gebruikt om een overzicht te maken van de bezoeken aan de website. De aldus verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene, die toegang heeft tot de webpagina van de verantwoordelijke voor de verwerking, te analyseren en worden geanalyseerd met het oog op de optimalisering van de website. De gegevens die via het Jetpack-onderdeel worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder de voorafgaande, afzonderlijke en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens worden ook aan Quantcast bekend gemaakt. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.
De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, de installatie van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte webbrowser en aldus de installatie van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte webbrowser zou ook verhinderen dat Automattic/Quantcast een cookie installeert op het computersysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Automattic/Quantcast gebruikte cookies te allen tijde door middel van een webbrowser of andere software worden verwijderd.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website die worden gegenereerd door de Jetpack-cookie, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Automattic/Quantcast en de mogelijkheid zich hiertegen te verzetten. Daartoe moet de betrokkene op de “opt-out”-knop drukken die zich onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/ bevindt en waarmee een deactiveringscookie kan worden geïnstalleerd. De hiertoe geplaatste deactiveringscookie wordt op het door de betrokkene gebruikte computersysteem geplaatst. Indien de cookies van het systeem van de betrokkene worden verwijderd, moet de betrokkene vervolgens de link opnieuw oproepen en een nieuwe deactiveringscookie instellen.
Door het instellen van de deactiveringscookie is het echter mogelijk dat de websites van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Automattic kunnen worden geraadpleegd op de site https://automattic.com/privacy/. De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Quantcast kunnen worden geraadpleegd op https://www.quantcast.com/privacy/.
17. Bepalingen inzake gegevensbescherming betreffende de toepassing en het gebruik van LinkedIn
De verantwoordelijke voor de verwerking heeft elementen van het bedrijf LinkedIn op deze site geïntegreerd. LinkedIn is een webgebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers met bestaande zakelijke contacten in staat stelt contact te leggen en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde gebruikers in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.
De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor privacykwesties buiten de VS is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.
Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het computersysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige LinkedIn-component van LinkedIn te downloaden. Meer informatie over de LinkedIn plug-in is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. Tijdens deze technische procedure maakt LinkedIn het mogelijk om te achterhalen welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.
Indien de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, detecteert LinkedIn telkens wanneer de betrokkene onze website oproept – en gedurende zijn of haar gehele verblijf op onze website – welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de LinkedIn-component en gekoppeld aan het respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de LinkedIn-knoppen op onze website klikt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat het de persoonsgegevens op.
LinkedIn ontvangt, via de LinkedIn-component, informatie die aangeeft dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van de oproep tot onze website met LinkedIn verbonden is. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene al dan niet op de LinkedIn-knop klikt. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan LinkedIn voor de betrokkene niet wenselijk is, kan de betrokkene dit voorkomen door uit te loggen uit zijn LinkedIn-account voordat hij een bestelling op onze website plaatst.
LinkedIn biedt, onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, SMS en gerichte advertenties, alsmede de mogelijkheid om de parameters van de advertenties te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van affiliates zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. Het plaatsen van deze cookies kan worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het privacybeleid dat van toepassing is op LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
18. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Twitter
Op deze site heeft de verantwoordelijke voor de verwerking elementen van Twitter geïntegreerd. Twitter is een openbaar toegankelijke meertalige microbloggingdienst, waar gebruikers “tweets” kunnen publiceren en uitzenden, d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor degenen die niet op Twitter zijn aangesloten. De tweets worden ook getoond ter attentie van de “volgers” van de betrokken gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Daarnaast maakt Twitter het mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.
De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten.
Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser van het computersysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Nadere informatie over Twitter-buttons is te vinden op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijdens deze technische procedure maakt Twitter het mogelijk om te achterhalen welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. De integratie van de Twitter-component is bedoeld om de inhoud van deze website door te geven, om onze gebruikers in staat te stellen deze website aan de digitale wereld te presenteren en om het aantal bezoekers van onze website te verhogen.
Indien de betrokkene tegelijkertijd met Twitter verbonden is, detecteert Twitter bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website en gedurende zijn gehele verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt via de Twitter-component verzameld en aan de desbetreffende Twitter-account van de betrokkene gekoppeld. Indien de betrokkene op een van de Twitter-knoppen op onze website klikt, wijst Twitter deze informatie toe aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.
Twitter ontvangt via de Twitter-component de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, voor zover de betrokkene op het tijdstip van de oproep op onze website bij Twitter is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Twittercomponent klikt. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Twitter voor de betrokkene niet wenselijk is, kan de betrokkene dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Twitter-account voordat hij een bestelling op onze website plaatst.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn te vinden op https://twitter.com/privacy?lang=en.
19. Wijze van betaling : Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik van PayPal als betaalmiddel
Op deze site heeft de verantwoordelijke voor de verwerking elementen van PayPal geïntegreerd. PayPal is een aanbieder van online betalingsdiensten. Betalingen worden verwerkt via PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen zijn. PayPal kan ook virtuele creditcardbetalingen verwerken wanneer een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, dus er zijn geen traditionele rekeningnummers. Met PayPal kunt u online betalingen aan derden in gang zetten of betalingen ontvangen. PayPal accepteert ook proxy-functies en biedt kopersbeschermingsservices.
De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. && Co. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.
Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in de webwinkel kiest voor “PayPal” als betaalwijze, geven wij de gegevens van de betrokkene automatisch door aan PayPal. Door deze betaaloptie te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van de persoonsgegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken.
De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Ook voor de afwikkeling van het koopcontract zijn dergelijke persoonsgegevens nodig, die verband houden met de desbetreffende bestelling.
De overdracht van deze gegevens is bedoeld voor de verwerking van de betaling en voor fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking draagt de persoonsgegevens over aan PayPal, met name wanneer een gerechtvaardigd belang aan de overdracht ten grondslag ligt. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden uitgewisseld, worden door PayPal doorgegeven aan de economische kredietagentschappen. Deze overdracht is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.
Indien nodig geeft PayPal persoonsgegevens door aan haar dochterondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen of voor gegevensverwerking in het kader van de opdracht.
De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming van PayPal voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor de persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden in overeenstemming met de (contractuele) betalingsverwerking.
De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van PayPal zijn te vinden op https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.
20. Rechtsgrondslag voor verwerking
Art. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer de verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van het GDSR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van aanvragen voor onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, bijv. voor het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt b) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 6, lid 1, lit. c PIBR.
In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden doorgegeven. In dat geval zou de behandeling gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d van de GDPR.
Ten slotte zou de verwerking gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen dan deze belangen. Een dergelijke verwerking is met name toegestaan omdat de Europese wetgever dit uitdrukkelijk heeft vermeld. Hij was van oordeel dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).
21. Rechtmatige belangen die worden nagestreefd door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de richtlijn, is ons gerechtvaardigd belang om onze activiteiten uit te voeren voor het welzijn van al onze werknemers en aandeelhouders.
22. Bewaartermijn van persoonsgegevens
Het criterium dat wordt gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens systematisch gewist, zolang ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van een overeenkomst.
23. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele vereiste; vereiste noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens
Wij wijzen erop dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele bepalingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het nodig zijn een contract te sluiten waarbij de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die wij vervolgens verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem/haar sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet tot stand komt.
Alvorens persoonsgegevens te verstrekken, dient de betrokkene contact op te nemen met een medewerker. De medewerker deelt de betrokkene mee of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.
24. Bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces
Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.