Velmi nás těší zájem, který jste projevili o naši společnost. Ochrana údajů je pro vedení společnosti WorldPluginsGPL obzvláště důležitou prioritou. Používání internetových stránek společnosti WorldPluginsGPL je možné bez uvedení osobních údajů; pokud si však subjekt údajů přeje využívat speciální služby společnosti prostřednictvím našich internetových stránek, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje právní základ, zpravidla získáváme souhlas dotčené osoby.
Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a s předpisy o ochraně osobních údajů platnými pro WorldPluginsGPL v jednotlivých zemích. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů chce naše společnost informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho jsou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o svých právech.
Společnost WorldPluginsGPL jako správce údajů zavedla četná technická a organizační opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných touto webovou stránkou. Přenosy dat přes internet však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu nám může každá dotčená osoba předat osobní údaje jinými prostředky, například e-mailem.
1. Definice
Prohlášení společnosti WorldPluginsGPL o ochraně osobních údajů vychází z pojmů, které použil evropský zákonodárce při přijímání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů musí být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Za tímto účelem bychom nejprve rádi vysvětlili použitou terminologii.
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme zejména následující pojmy:
a) osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, on-line identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
b) Subjekt údajů
Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce údajů.
c) Zpracování
Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať už s použitím automatizovaných postupů, nebo bez nich, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo propojování, omezování, výmaz nebo zničení.
d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.
e) Profilování
Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití osobních údajů k hodnocení určitých aspektů osobnosti fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu.
f) Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétní osobě bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
g) Správce nebo správce
Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členských států, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho určení stanovena právem Unie nebo členských států.
(h) Správce
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.
i) Příjemce
Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje předávány, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu. Za příjemce se však nepovažují orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v průběhu konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s pravidly ochrany údajů platnými podle účelu zpracování.
j) Třetí strany
Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.
k) Souhlas
Souhlasem subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým dává prostřednictvím jasného prohlášení nebo souhlasného jednání najevo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.
2. Název a adresa správce údajů
Správcem pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DPR), dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je :
WorldPluginsGPL
E-mail: [email protected]
Webové stránky: https://worldpluginsgpl.com
3. Soubory cookie
Webové stránky společnosti WorldPluginsGPL používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím webového prohlížeče.
Soubory cookie používá mnoho webových stránek a webových serverů. Mnoho souborů cookie obsahuje „ID souboru cookie“. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, který slouží k přiřazení webových stránek a serverů ke konkrétnímu webovému prohlížeči, v němž je soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit konkrétní prohlížeč od předmětu dat z jiných webových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní webový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.
Díky používání souborů cookie může WorldPluginsGPL poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.
Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat pro uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak bylo uvedeno výše, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webových stránek, který používá soubory cookie, například nemusí při každém vstupu na webové stránky zadávat přístupové údaje, protože tyto údaje přebírá webová stránka, a soubor cookie je tedy uložen v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie z nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si díky souboru cookie zapamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.
Dotyčná osoba může kdykoli zabránit instalaci souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím příslušného nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a může tak instalaci souborů cookie trvale odmítnout. Kromě toho lze již nainstalované soubory cookie kdykoli vymazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwaru. To je možné ve všech současných internetových prohlížečích. Pokud dotyčná osoba zakáže nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, je možné, že nebude možné plně využívat všechny funkce našich webových stránek.
4. Shromažďování údajů a obecných informací
Webové stránky WorldPluginsGPL shromažďují řadu obecných údajů a informací, když dotčená osoba nebo automatizovaný systém zavolá na tyto stránky. Tyto údaje a obecné informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Shromážděné údaje mohou zahrnovat (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webové stránky, ze kterých přístupový systém přistupuje na naše webové stránky („referrers“), (4) dílčí webové stránky, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace, které by mohly být použity v případě útoku na naše počítačové systémy.
Pomocí těchto obecných údajů a informací WorldPluginsGPL nevyvozuje žádné závěry o dotyčné osobě. Tyto informace jsou spíše nezbytné k (1) řádnému šíření obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich počítačových systémů a technologie webových stránek a (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Společnost WorldPluginsGPL proto statisticky analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů naší společnosti a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje v souborech protokolu serveru jsou ukládány odděleně od jakýchkoli osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.
5. Registrace na našich webových stránkách
Dotčená osoba má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce údajů uvedením svých osobních údajů. Osobní údaje, které jsou předávány správci údajů, jsou určeny vstupní maskou použitou pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro vnitřní potřebu správce údajů a pro jeho vlastní účely. Správce údajů může požádat o předání jednomu nebo více zpracovatelům (např. zásilkové službě), kteří rovněž používají osobní údaje pro interní účely, jež lze přičíst správci údajů.
Při registraci na webových stránkách správce údajů se ukládá také IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) a používaná subjektem údajů – datum a čas registrace. Ukládání těchto údajů je v kontextu toho, že je to jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování porušení. Pokud je ukládání těchto údajů nezbytné pro zajištění bezpečnosti správce údajů. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost tyto údaje předat nebo pokud jejich předání neslouží k trestnímu stíhání.
Registrace subjektu údajů s dobrovolným uvedením jeho osobních údajů je určena k tomu, aby mu správce údajů mohl nabídnout obsah nebo služby, které lze vzhledem k povaze předmětu nabízet pouze registrovaným uživatelům. Registrovaní uživatelé mohou kdykoli změnit osobní údaje uvedené při registraci nebo je nechat zcela vymazat z datového fondu správce údajů.
Správce údajů poskytne každému subjektu údajů, který o to požádá, kdykoli informace o osobních údajích, které jsou o něm uloženy. Kromě toho je správce údajů povinen na žádost nebo na pokyn subjektu údajů osobní údaje opravit nebo vymazat, pokud neexistuje zákonná povinnost tyto údaje uchovávat. Všichni zaměstnanci správce údajů jsou v tomto ohledu subjektu údajů k dispozici jako kontaktní osoby.
6. Přihlášení k odběru našich zpravodajů
Na webových stránkách WorldPluginsGPL mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru newsletteru naší společnosti. Vstupní maska používaná k tomuto účelu určuje, které osobní údaje jsou předávány a kdy je newsletter u správce údajů objednán.
Společnost WorldPluginsGPL pravidelně informuje své zákazníky a obchodní partnery o nabídkách společnosti prostřednictvím newsletteru. Dotčená osoba může dostávat newsletter společnosti pouze v případě, že (1) má platnou e-mailovou adresu a (2) zaregistruje se k odběru newsletteru. Na e-mailovou adresu, kterou subjekt údajů zaregistroval poprvé pro zasílání newsletteru, bude z právních důvodů zaslán potvrzovací e-mail v rámci postupu dvojitého přihlášení. Tento potvrzovací e-mail slouží k prokázání, že vlastník e-mailové adresy je jako dotčená osoba oprávněn k zasílání newsletteru.
Při registraci k odběru newsletteru zaznamenáváme také IP adresu počítačového systému přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a používanou dotyčnou osobou v době registrace, jakož i datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné pochopit (případné) pozdější zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, a proto slouží k účelu právní ochrany správce údajů.
Osobní údaje shromážděné v rámci registrace k zasílání newsletteru budou použity pouze za účelem zasílání našeho newsletteru. Kromě toho mohou být odběratelé newsletteru informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz služby newsletteru nebo pro danou registraci, což může nastat v případě změn v nabídce newsletteru nebo v případě změny technických okolností. Osobní údaje shromážděné službou zasílání newsletteru nebudou předávány třetím stranám. Přihlášení k odběru našeho newsletteru může dotyčná osoba kdykoli ukončit. Povolení k ukládání osobních údajů, které dotčená osoba udělila za účelem zasílání newsletteru, může být kdykoli odvoláno. Odkaz na odvolání souhlasu naleznete v každém newsletteru. Odhlásit se z odběru newsletteru je možné kdykoli také přímo na webových stránkách správce údajů nebo to správci údajů sdělit jiným způsobem.
7. Následná kontrola newsletteru
Newsletter WorldPluginsGPL obsahuje tzv. sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika vložená do těchto e-mailů, které jsou zasílány ve formátu HTML, aby bylo možné ukládat a analyzovat soubory záznamů. To umožňuje statistickou analýzu úspěšnosti či neúspěšnosti online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu může společnost WorldPluginsGPL zjistit, zda a kdy byl e-mail dotyčnou osobou otevřen a které odkazy v e-mailu byly dotyčnými osobami vyvolány.
Tyto osobní údaje shromážděné ve sledovacích pixelech obsažených v newsletterech správce údajů ukládá a analyzuje za účelem optimalizace zasílání newsletteru, jakož i lepšího přizpůsobení obsahu budoucích newsletterů zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám. Subjekty údajů mají právo kdykoli odvolat příslušné samostatné prohlášení o souhlasu, které bylo vydáno prostřednictvím postupu dvojího souhlasu. Po odvolání budou osobní údaje správcem údajů vymazány. WorldPluginsGPL automaticky považuje odvolání zasílání newsletteru za odvolání.
8. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek
Webové stránky WorldPluginsGPL obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou e-mailovou adresu. Pokud subjekt údajů kontaktuje správce údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Tyto osobní údaje předané dobrovolně subjektem údajů správci jsou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. K předávání těchto osobních údajů třetím stranám nedochází.
9. Běžné vymazávání a blokování osobních údajů
Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich uložení nebo po dobu povolenou evropskými nebo jinými zákonodárci v zákonech nebo předpisech, které se na správce vztahují.
Pokud se účel uchovávání neuplatní nebo pokud uplyne doba uchovávání stanovená evropským nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje systematicky blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.
10. Práva subjektu údajů
a) Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem získat od správce údajů potvrzení, že osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce údajů.
b) Právo na přístup
Každý subjekt údajů má právo, které mu přiznává evropský zákonodárce, získat od správce údajů kdykoli zdarma informace o svých uložených osobních údajích a kopii těchto informací. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:
účely zpracování ;
kategorie dotčených osobních údajů;
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích ;
pokud je to možné, předpokládanou dobu uchovávání osobních údajů, nebo pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby ;
existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se subjektu údajů týkají, nebo proti omezení jejich zpracování;
existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu;
v případě, že osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji ;
existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 1 a 4 IHR, a přinejmenším v takových případech užitečné informace o použité logice a významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.
Kromě toho má subjekt údajů právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách souvisejících s předáním.
Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.
c) Právo na opravu
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.
d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem, aby správce neprodleně vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje neprodleně vymazat, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů, pokud zpracování není nezbytné :
Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž je zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPS nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPS, a pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování.
Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování na základě čl. 21 odst. 1 GDPR a pokud neexistují žádné závažné zákonné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování na základě čl. 21 odst. 2 GDPR.
Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
Osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost vyplývající z práva Unie nebo členského státu, která se na správce vztahuje.
Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s poskytováním služeb informační společnosti uvedených v čl. 8 odst. 1 GDPR.
Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a pokud si subjekt údajů přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností WorldPluginsGPL, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce údajů. Zaměstnanec společnosti WorldPluginsGPL odpovídá za to, že žádost o výmaz bude neprodleně vyřízena.
Pokud správce osobních údajů zveřejnil osobní údaje a podle čl. 17 odst. 1 je povinen tyto údaje vymazat, přijme přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce osobních údajů o tom, že subjekt údajů požádal tyto správce o vymazání jakéhokoli odkazu na tyto osobní údaje nebo jakékoli kopie či reprodukce těchto údajů v rozsahu, v jakém není zpracování vyžadováno. Zaměstnanec společnosti WorldPluginsGPL podnikne v jednotlivých případech nezbytné kroky.
e) Právo na omezení zpracování
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem získat od správce údajů omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek :
Subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů, a to po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit.
Zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádá o omezení jejich použití.
Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku.
Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování na základě čl. 21 odst. 1 PDSG, dokud se neověří, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností WorldPluginsGPL, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec WorldPluginsGPL podnikne nezbytné kroky k omezení zpracování.
f) Právo na přenositelnost údajů
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem obdržet osobní údaje, které se ho týkají a které byly poskytnuty správci údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu správce, jemuž byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení o ochraně osobních údajů nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně osobních údajů a zpracování je prováděno automatizovaně, pokud není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
Subjekt údajů má dále při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 nařízení GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce jinému, pokud je to technicky možné a pokud to nemá nepříznivý dopad na práva a svobody jiných osob.
Za účelem uplatnění svého práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti WorldPluginsGPL.
g) Právo vznést námitku
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem kdykoli vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, přičemž toto právo se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPS. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.
Společnost WorldPluginsGPL nebude v případě námitky dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme existenci oprávněných a závažných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu zákonného práva.
Pokud WorldPluginsGPL zpracovává osobní údaje za účelem přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem takového marketingu. To se týká profilování, pokud se týká takového přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost WorldPluginsGPL již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů společností WorldPluginsGPL pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
Za účelem uplatnění svého práva na námitku se subjekt údajů může obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti WorldPluginsGPL. Kromě toho může subjekt údajů v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES uplatnit své právo na námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.
h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Každý subjekt údajů má právo, které mu přiznává evropský zákonodárce, nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho významně dotýká, za předpokladu, že toto rozhodnutí (1) není nezbytné pro účely přijetí nebo výkonu rozhodnutí, smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) není povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, WorldPluginsGPL provede vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, přinejmenším práva na humánní zásah správce, na vyjádření jeho názoru a na napadení rozhodnutí.
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti WorldPluginsGPL.
i) Právo odvolat souhlas s ochranou osobních údajů
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může kdykoli kontaktovat zaměstnance společnosti WorldPluginsGPL.
11. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a využívání Facebooku
Na těchto stránkách správce integroval prvky společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.
Sociální síť je místo pro společenská setkání na internetu, online komunita, která obecně umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo profesní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a vytvářet sítě prostřednictvím žádostí o přátelství.
Provozní společností Facebooku je Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud osoba žije mimo Spojené státy nebo Kanadu, správcem je společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.
Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou spravuje správce a do které byla integrována komponenta Facebooku (pluginy Facebooku), je webový prohlížeč počítačového systému osoby automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty Facebooku od společnosti Facebook prostřednictvím komponenty Facebooku. Přehled všech zásuvných modulů Facebooku naleznete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Během tohoto technického postupu je společnost Facebook informována o konkrétní podstránce našich webových stránek, kterou dotyčná osoba navštívila.
Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na Facebooku, Facebook při každém volání dotyčné osoby na naše webové stránky – a po dobu jejího pobytu na našich webových stránkách – zjistí, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštívila. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebooku a jsou spojeny s příslušným účtem dotyčné osoby na Facebooku. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Facebooku na našich webových stránkách, například na tlačítko „To se mi líbí“, nebo pokud subjekt údajů odešle komentář, pak Facebook tyto informace spojí s osobním uživatelským účtem subjektu údajů na Facebooku a uloží osobní údaje.
Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebooku informace o návštěvě našich webových stránek subjektem údajů, pokud je subjekt údajů v době volání na naše webové stránky současně přihlášen na Facebooku. K tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba na komponentu Facebooku klikne, či nikoli. Pokud je takové předávání informací na Facebook pro subjekt údajů nežádoucí, může tomu subjekt údajů zabránit tím, že se před zadáním objednávky na našich webových stránkách ze svého účtu na Facebooku odhlásí.
Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook poskytuje zveřejněná směrnice o ochraně osobních údajů, která je k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/. Kromě toho vysvětluje, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí dotčené osoby. Kromě toho jsou nabízeny různé možnosti nastavení, které umožňují vymazání přenosu údajů na Facebook. Tyto aplikace může subjekt údajů použít k vymazání přenosu údajů na Facebook.
12. Ustanovení o ochraně údajů týkající se použití a využívání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)
Na těchto stránkách správce integroval komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro analýzu webu. Webová analytika je shromažďování, shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analytiky shromažďuje mimo jiné údaje o tom, ze které webové stránky osoba přišla („referrer“), které podstránky byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka navštěvována. Webová analytika se používá především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.
Provozovatelem komponenty Google Analytics je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Pro analýzu webu prostřednictvím služby Google Analytics používá správce aplikaci „_gat. _anonymizeIp“. Pomocí této aplikace je IP adresa internetového připojení subjektu údajů společností Google zkrácena a anonymizována při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Účelem komponenty Google Analytics je analýza návštěvnosti našich webových stránek. Společnost Google používá shromážděné údaje a informace mimo jiné k vyhodnocování používání našich webových stránek a k poskytování online zpráv, které zobrazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb týkajících se používání našich webových stránek pro nás.
Služba Google Analytics umisťuje do počítačového systému dané osoby soubor cookie. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. Instalací souboru cookie může společnost Google analyzovat používání našich webových stránek. Kdykoli uživatel vyvolá některou z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce údajů a do níž byla integrována komponenta Google Analytics, internetový prohlížeč počítačového systému dotyčné osoby automaticky předává údaje prostřednictvím komponenty Google Analytics za účelem online reklamy a vyplácení provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu získává společnost Google poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa dotyčné osoby, které jí mimo jiné umožňují pochopit původ návštěvníků a kliknutí a následně stanovit platby provizí.
Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, místo, ze kterého byl přístup uskutečněn, a četnost návštěv našich webových stránek dotyčnou osobou. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového přístupu, který dotyčná osoba používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto shromážděné osobní údaje předat třetím stranám prostřednictvím technického postupu.
Jak bylo uvedeno výše, dotčená osoba může kdykoli zabránit instalaci souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek provedením příslušného nastavení v používaném internetovém prohlížeči a definitivně tak odmítnout instalaci souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo tomu, aby služba Google Analytics instalovala soubor cookie do počítačového systému dotčené osoby. Kromě toho lze soubory cookie již použité službou Google Analytics kdykoli vymazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwaru.
Kromě toho má dotčená osoba možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics v souvislosti s používáním těchto webových stránek a proti zpracování těchto údajů společností Google. Za tímto účelem si musí subjekt údajů stáhnout a nainstalovat zásuvný modul prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče pomocí JavaScriptu označí společnosti Google Analytics, že údaje a informace o návštěvách webových stránek nemají být společnosti Google Analytics předávány. Instalace doplňku prohlížeče se považuje za námitku společnosti Google. Pokud je počítačový systém subjektu údajů následně smazán, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval službu Google Analytics. Pokud subjekt údajů nebo jiná osoba na jeho odpovědnost odinstalovala nebo deaktivovala doplněk prohlížeče, lze provést opětovnou instalaci nebo aktivaci doplňků prohlížeče.
Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na stránkách https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Podrobněji je služba Google Analytics vysvětlena pod následujícím odkazem https://www.google.com/analytics/.
13. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a využívání služby Google+.
Na těchto webových stránkách správce integroval tlačítko Google+ jako součást. Google+ je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místo společenského setkávání na internetu, online komunita, která obecně umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo profesní informace. Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě zahrnout vytváření soukromých profilů, nahrávání fotografií a navazování kontaktů prostřednictvím žádostí o přátelství.
Provozovatelem služby Google+ je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce a na které je integrováno tlačítko Google+, internetový prohlížeč počítačového systému dotyčné osoby automaticky stáhne zobrazení příslušného tlačítka Google+ od společnosti Google prostřednictvím příslušné komponenty tlačítka Google+. Během tohoto technického postupu je společnost Google informována o konkrétní podstránce našich webových stránek, kterou dotyčná osoba navštívila. Podrobnější informace o službě Google+ jsou k dispozici na adrese https://developers.google.com/+/.
Pokud je dotyčná osoba současně připojena ke službě Google+, Google při každém volání dotyčné osoby na naše webové stránky a po celou dobu jejího pobytu na našich webových stránkách rozpozná, které konkrétní podstránky našich webových stránek dotyčná osoba navštívila. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím tlačítka Google+ a společnost Google je spojuje s účtem Google+ odpovídajícím dotyčné osobě.
Pokud dotyčná osoba klikne na tlačítko Google+ integrované na našich webových stránkách a dá tak doporučení Google+ 1, pak Google přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Google+ dotyčné osoby a uloží osobní údaje. Společnost Google zaznamená doporučení Google+ 1 subjektu údajů a zveřejní je v souladu s podmínkami, které subjekt údajů v této souvislosti přijal. Následně jsou doporučení Google+ 1 poskytnuté subjektem údajů na této webové stránce, jakož i další osobní údaje, jako je název účtu Google+ používaný subjektem údajů a zaznamenaný obrázek, uloženy a zpracovávány v dalších službách společnosti Google, například ve výsledcích vyhledávače Google, na účtu Google subjektu údajů nebo na jiných místech, například na webových stránkách, nebo v souvislosti s reklamou. Google může také propojit návštěvu těchto webových stránek s dalšími osobními údaji uloženými společností Google. Kromě toho Google tyto osobní údaje zaznamenává za účelem zlepšení nebo optimalizace různých služeb Google.
Pomocí tlačítka Google+ získává Google informace o návštěvě našich webových stránek dotyčnou osobou, pokud je tato osoba v době návštěvy našich webových stránek připojena ke službě Google+. Děje se tak bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na tlačítko Google+, či nikoli.
Pokud si dotyčná osoba nepřeje předávat osobní údaje společnosti Google, může tomuto předávání zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek odhlásí ze svého účtu Google+.
Další informace a ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Další odkazy od společnosti Google týkající se tlačítka Google+ 1 lze získat na adrese https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
14. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a využívání služby Google-AdWords
Na těchto stránkách správce integroval službu Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamní služba, která inzerentovi umožňuje umisťovat reklamy do výsledků vyhledávače Google a do reklamní sítě Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat konkrétní klíčová slova, s nimiž se reklama ve výsledcích vyhledávání Google zobrazí až následně, když uživatel použije vyhledávač k získání výsledku vyhledávání relevantního pro dané klíčové slovo. V reklamní síti Google se reklamy zobrazují na relevantních webových stránkách pomocí automatického algoritmu, který zohledňuje předem definovaná klíčová slova.
Provozovatelem služby Google AdWords je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Účelem služby Google AdWords je propagace našich webových stránek vkládáním relevantní reklamy na webové stránky třetích stran a do výsledků vyhledávače Google a vkládání reklamy třetích stran na naše webové stránky.
Pokud se příslušná osoba dostane na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží se prostřednictvím společnosti Google do počítačového systému příslušné osoby konverzní soubor cookie. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. Konverzní soubor cookie ztrácí po 30 dnech platnost a nepoužívá se k identifikaci příslušné osoby. Pokud platnost souboru cookie nevypršela, používá se konverzní soubor cookie ke kontrole, zda byly na našich webových stránkách vyvolány určité podstránky, například nákupní košík systému internetového obchodu. Díky souboru cookie konverze mohou společnost Google i správce údajů pochopit, zda osoba, která na našich webových stránkách navštívila reklamu AdWords, realizovala prodej, tj. zda provedla nebo zrušila prodej zboží.
Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá společnost Google k vytváření statistik o návštěvě našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv slouží k určení celkového počtu uživatelů, kterým byly reklamy AdWords zobrazeny, k ověření úspěšnosti či neúspěšnosti jednotlivých reklam AdWords a k budoucí optimalizaci našich reklam AdWords. Naše společnost ani ostatní inzerenti služby Google AdWords nezískávají od společnosti Google žádné osobní údaje.
Konverzní soubor cookie ukládá osobní údaje, například webové stránky, které dotyčná osoba navštívila. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového přístupu, který dotyčná osoba používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané technickým postupem předat třetím stranám.
Dotčená osoba může kdykoli zabránit instalaci souborů cookie našimi webovými stránkami, jak je popsáno výše, prostřednictvím příslušného nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tím definitivně odmítnout instalaci souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google umístit konverzní soubor cookie do počítačového systému dotyčné osoby. Kromě toho lze soubor cookie nastavený službou Google AdWords kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiného softwaru.
Dotčená osoba má možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě společnosti Google. Dotčená osoba proto musí z každého používaného prohlížeče vstoupit na odkaz www.google.de/settings/ads a nastavit požadované parametry.
Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
15. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a využívání služby Instagram
Na těchto stránkách správce integroval prvky služby Instagram. Instagram je služba, kterou lze popsat jako audiovizuální platformu, která uživatelům umožňuje sdílet fotografie a videa a také vysílat tyto údaje v jiných sociálních sítích.
Provozovatelem služeb nabízených společností Instagram je společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce údajů a na které byla integrována komponenta Instagram (tlačítko Insta), je internetový prohlížeč počítačového systému subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty Instagram. V průběhu tohoto technického postupu se Instagram dozví o konkrétní podstránce našich webových stránek, kterou subjekt údajů navštívil.
Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Instagram, Instagram při každém volání z našich webových stránek subjektem údajů – a po celou dobu jeho pobytu na našich webových stránkách – zjistí, kterou konkrétní podstránku naší internetové stránky subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Instagramu a jsou spojeny s příslušným účtem Instagramu dané osoby. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Instagramu na našich internetových stránkách, Instagram pak tyto informace porovná s osobním uživatelským účtem subjektu údajů na Instagramu a uloží osobní údaje.
Prostřednictvím komponenty Instagram získává Instagram informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky za předpokladu, že je subjekt údajů v době volání na našich webových stránkách připojen k Instagramu. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na tlačítko Instagram, či nikoli. Pokud je takové předávání informací Instagramu pro danou osobu nežádoucí, může tomu zabránit tím, že se před voláním na naše webové stránky ze svého účtu na Instagramu odhlásí.
Další informace a platná ustanovení společnosti Instagram o ochraně osobních údajů naleznete na stránkách https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
16. Ustanovení o ochraně údajů týkající se použití a používání aplikace Jetpack pro WordPress
Na tomto webu správce integroval aplikaci Jetpack. Jetpack je zásuvný modul pro WordPress, který provozovateli webových stránek založených na systému WordPress nabízí další funkce. Jetpack umožňuje provozovateli webu mimo jiné mít přehled o návštěvnících webu. Zobrazováním zpráv a souvisejících publikací nebo možností sdílet obsah na stránce je také možné zvýšit počet návštěvníků. Kromě toho jsou v Jetpacku zabudovány bezpečnostní funkce, takže web používající Jetpack je lépe chráněn proti útokům hrubou silou. Jetpack také optimalizuje a zrychluje načítání obrázků na webu.
Provozovatelem zásuvných modulů Jetpack pro WordPress je společnost Automattic Inc. se sídlem 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Provozující společnost používá technologii sledování vytvořenou společností Quantcast Inc. 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.
Jetpack umisťuje soubor cookie do počítačového systému používaného jednotlivcem. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. Při každém volání na jednu z jednotlivých stránek tohoto webu, který provozuje správce údajů a na kterém je integrována komponenta Jetpack, je webový prohlížeč počítačového systému subjektu údajů automaticky vyzván k odeslání údajů společnosti Automattic prostřednictvím komponenty Jetpack k analýze. Během tohoto technického postupu získává společnost Automattic údaje, které slouží k vytvoření přehledu návštěv webových stránek. Takto získané údaje se používají k analýze chování subjektu údajů, který má přístup na webové stránky správce údajů, a jsou analyzovány za účelem optimalizace webových stránek. Údaje shromážděné prostřednictvím komponenty Jetpack se nepoužívají k identifikaci subjektu údajů bez předchozího, samostatného výslovného souhlasu subjektu údajů. Údaje jsou rovněž sdělovány společnosti Quantcast. Společnost Quantcast používá údaje ke stejným účelům jako společnost Automattic.
Dotčená osoba může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit instalaci souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím příslušného nastavení v používaném webovém prohlížeči a trvale tak odmítnout instalaci souborů cookie. Takové nastavení používaného webového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Automattic/Quantcast instalovat soubor cookie do počítačového systému dotyčné osoby. Kromě toho lze soubory cookie, které již společnost Automattic/Quantcast používá, kdykoli vymazat pomocí webového prohlížeče nebo jiného softwaru.
Kromě toho má dotčená osoba možnost vznést námitku proti shromažďování údajů týkajících se používání této webové stránky, které jsou generovány souborem cookie Jetpack, jakož i proti zpracování těchto údajů společností Automattic/Quantcast a možnost vznést proti tomu námitku. Za tímto účelem musí dotčená osoba stisknout tlačítko „opt-out“, které se nachází pod odkazem https://www.quantcast.com/opt-out/ a které umožňuje instalaci deaktivačního souboru cookie. Deaktivační soubor cookie umístěný za tímto účelem je umístěn v počítačovém systému používaném dotyčnou osobou. Pokud jsou soubory cookie ze systému dotčené osoby vymazány, musí si pak dotčená osoba odkaz vyvolat a nastavit nový deaktivační soubor cookie.
Při nastavení deaktivačního souboru cookie je však možné, že webové stránky správce údajů již nebudou pro subjekt údajů plně použitelné.
Platná ustanovení společnosti Automattic o ochraně údajů jsou k dispozici na stránkách https://automattic.com/privacy/. Platná ustanovení společnosti Quantcast o ochraně údajů jsou k dispozici na adrese https://www.quantcast.com/privacy/.
17. Ustanovení o ochraně údajů týkající se použití a využívání služby LinkedIn
Správce integroval na tyto stránky prvky společnosti LinkedIn. LinkedIn je webová sociální síť, která umožňuje uživatelům se stávajícími obchodními kontakty navazovat kontakty a vytvářet nové obchodní kontakty. LinkedIn používá více než 400 milionů registrovaných uživatelů ve více než 200 zemích. Díky tomu je LinkedIn v současnosti největší platformou pro obchodní kontakty a jednou z nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.
Provozní společností LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za otázky ochrany osobních údajů mimo USA odpovídá LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.
Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek těchto webových stránek, které provozuje správce údajů a na kterých je integrována komponenta LinkedIn (plugin LinkedIn), je internetový prohlížeč počítačového systému subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty LinkedIn od společnosti LinkedIn. Další informace o zásuvném modulu LinkedIn naleznete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. Během tohoto technického postupu umožňuje LinkedIn zjistit, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštívila.
Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na LinkedIn, LinkedIn zjistí pokaždé, když dotyčná osoba vyvolá naše webové stránky – a během celého pobytu na našich webových stránkách – kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštívila. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty LinkedIn a jsou spojeny s příslušným účtem LinkedIn dotyčné osoby. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek LinkedIn na našich webových stránkách, LinkedIn přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu LinkedIn subjektu údajů a uloží osobní údaje.
LinkedIn obdrží prostřednictvím komponenty LinkedIn informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v době volání na naše webové stránky připojen k síti LinkedIn. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na tlačítko LinkedIn, či nikoli. Pokud je takové předávání informací do sítě LinkedIn pro dotyčnou osobu nežádoucí, může tomu dotyčná osoba zabránit tím, že se před zadáním objednávky na našich webových stránkách odhlásí ze svého účtu LinkedIn.
LinkedIn nabízí v rámci https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost odhlásit se z odběru e-mailových zpráv, SMS a cílených reklam, jakož i možnost spravovat parametry těchto reklam. LinkedIn také využívá partnerské společnosti, jako jsou Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame. Nastavení těchto souborů cookie lze odmítnout na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Zásady ochrany osobních údajů platné pro LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady používání souborů cookie společnosti LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
18. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a využívání služby Twitter
Na těchto stránkách správce integroval prvky služby Twitter. Twitter je veřejně přístupná vícejazyčná mikroblogovací služba, kde mohou uživatelé publikovat a vysílat „tweety“, tj. krátké zprávy omezené na 280 znaků. Tyto krátké zprávy jsou přístupné všem, včetně těch, kteří nejsou připojeni ke službě Twitter. Tweety se také zobrazují na vědomí „sledujícím“ daného uživatele. Sledující jsou ostatní uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety daného uživatele. Kromě toho Twitter umožňuje oslovit široké publikum prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů.
Provozní společností Twitteru je Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce údajů a na níž je integrována komponenta Twitter (tlačítko Twitter), je internetový prohlížeč počítačového systému subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty Twitteru od společnosti Twitter. Další informace o tlačítkách Twitter jsou k dispozici na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Během tohoto technického postupu umožňuje Twitter zjistit, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštívila. Integrace komponenty Twitter má za cíl zprostředkovat obsah těchto webových stránek, aby naši uživatelé mohli prezentovat tyto webové stránky v digitálním světě a zvýšit počet našich návštěvníků.
Pokud je dotyčná osoba současně připojena ke službě Twitter, zjistí služba Twitter při každém volání dotyčné osoby na naše webové stránky a během celého jejího pobytu na našich webových stránkách, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštívila. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Twitter a jsou přiřazeny k příslušnému účtu dotyčné osoby na Twitteru. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Twitteru na našich webových stránkách, pak Twitter přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Twitteru a uloží osobní údaje.
Prostřednictvím komponenty Twitteru obdrží Twitter informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, a to za předpokladu, že je subjekt údajů v době volání na naše webové stránky přihlášen na Twitteru. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na komponentu Twitter, či nikoli. Pokud takové předávání informací na Twitter není pro subjekt údajů žádoucí, může tomu subjekt údajů zabránit tím, že se před zadáním objednávky na našich webových stránkách ze svého účtu na Twitteru odhlásí.
Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter naleznete na adrese https://twitter.com/privacy?lang=en.
19. Způsob platby : Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání služby PayPal jako platebního prostředku
Na těchto stránkách správce integroval prvky systému PayPal. Společnost PayPal je poskytovatelem online platebních služeb. Platby jsou zpracovávány prostřednictvím účtů PayPal, které jsou virtuálními soukromými nebo firemními účty. Služba PayPal je schopna zpracovávat platby virtuálními platebními kartami i v případě, že uživatel nemá účet PayPal. Účet PayPal je spravován prostřednictvím e-mailové adresy, takže neexistuje žádné tradiční číslo účtu. PayPal umožňuje spouštět online platby třetím stranám nebo přijímat platby. Služba PayPal také přijímá funkce zprostředkovatele a nabízí služby ochrany kupujícího.
Evropskou provozní společností společnosti PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. && Co. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Lucembursko.
Pokud si dotyčná osoba v internetovém obchodě během procesu objednávky zvolí jako způsob platby „PayPal“, automaticky předáváme údaje dotyčné osoby společnosti PayPal. Zvolením této možnosti platby subjekt údajů souhlasí s předáním osobních údajů nezbytných pro zpracování platby.
Osobní údaje předávané službě PayPal jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje nezbytné pro zpracování platby. Zpracování kupní smlouvy vyžaduje také takové osobní údaje, které se vztahují k příslušné objednávce.
Předání těchto údajů slouží ke zpracování plateb a k prevenci podvodů. Správce údajů předá osobní údaje společnosti PayPal, zejména pokud je dán oprávněný zájem na jejich předání. Osobní údaje vyměňované mezi společností PayPal a správcem za účelem zpracování údajů předá společnost PayPal ekonomickým úvěrovým agenturám. Toto předání je určeno k ověření totožnosti a úvěruschopnosti.
V případě potřeby bude společnost PayPal předávat osobní údaje svým dceřiným společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům v rozsahu, který je nezbytný pro splnění smluvních povinností nebo pro zpracování údajů v rámci zakázky.
Subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat souhlas společnosti PayPal se zpracováním osobních údajů. Odvolání nemá žádný vliv na osobní údaje, které mají být zpracovávány, používány nebo předávány v souladu se (smluvním) zpracováním plateb.
Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti PayPal naleznete na adrese https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.
20. Právní základ pro zpracování
V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě, kdy jsou operace zpracování nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení PDSR. Totéž platí pro zpracování, které je nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, například v případě žádostí o naše produkty nebo služby. Podléhá-li naše společnost zákonné povinnosti, že je zpracování osobních údajů nezbytné, např. pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) PDSR. 6 odst. 1 písm. c) PIBR.
Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našem podniku zranil a bylo by třeba předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. V takovém případě by se zacházení opíralo o čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.
A konečně by se zpracování mohlo zakládat na čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro splnění oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, pokud nad těmito zájmy nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové zpracování je povoleno zejména proto, že je výslovně zmíněno evropským zákonodárcem. Domníval se, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, druhá věta nařízení GDPR).
21. Oprávněné zájmy sledované správcem nebo třetí stranou
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) směrnice, je naším oprávněným zájmem vykonávat naši činnost pro blaho všech našich zaměstnanců a akcionářů.
22. Doba uchovávání osobních údajů
Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje systematicky vymazávány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo uzavření smlouvy.
23. Poskytnutí osobních údajů jako zákonný nebo smluvní požadavek; požadavek nezbytný pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí těchto údajů
Upozorňujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může vyplývat i ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi).
Někdy může být nezbytné uzavřít smlouvu, v níž nám subjekt údajů poskytne osobní údaje, které následně zpracováváme. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva se subjektem údajů nebude uzavřena.
Před poskytnutím osobních údajů musí subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli zaměstnance. Zaměstnanec subjekt údajů informuje, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké jsou důsledky neposkytnutí osobních údajů.
24. Existence automatizovaného rozhodovacího procesu
Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.